Detta gäller vid markarbeten inom vattenskyddsområde för grundvatten

Markarbeten innebär en risk att föroreningar når grundvattnet. Den som utför markarbeten ska alltid följa skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Om grundvatten påträffas så ska detta anmälas till Norrvatten samt miljökontoret i kommunen. Innan markarbete påbörjas ska alltid en kontroll i Ledningskollen göras för att säkerställa att inga befintliga ledningar eller ledningsrätter påverkas av arbetet.

Återfyllnadsmassor som misstänks vara förorenade får inte användas, vilket även omfattar föroreningar av sulfid. Samtliga ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer samt PFAS och petroleumrelaterade föroreningar som kan orsaka en försämring av grundvattenkvaliteten ska bedömas. Om förorenade massor påträffas ansvarar entreprenören för att anmäla det till kommunens miljökontor och att se till att massorna schaktas bort för omhändertagande. Återfyllning av borrhål ska utföras enligt bästa möjliga teknik, hela vägen upp till markytan med tätt material.

Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas för att skydda grundvattnet:

 • En plan ska upprättas som beskriver hur eventuella spill- och miljöolyckor ska hanteras
 • Entreprenörer ska ha ett miljöledningssystem och miljöutbildad personal
 • Entreprenörer ska ha en miljöplan anpassad för platsen
 • Storlek på öppna schakter ska minimeras
 • Åtgärder ska vidtas så att inte förorenat ytvatten, eller andra föroreningar, kan rinna ned i schakt, till exempel genom att omge schakt med vallar.
 • Absorberande material ska finnas på plats för att kunna användas vid olyckor och spill.
 • Dagvattenbrunnar ska lokaliseras och lock för dagvattenbrunnar ska finnas på plats för att förhindra att spill når närliggande dagvattenbrunn.
 • Vid olyckshändelse, utsläpp, spill eller läckage ska förorenade massor genast transporteras bort från området. Förorenat vatten ska genast samlas upp och avlägsnas.
 • Arbetsmaskiner ska vara miljöklassade och hydraulolja samt bränslen ska vara miljöklassade, bränsle helst HVO. Arbetsmaskiner och fordon ska vara väl underhållna, av sådant skick och sådan maxålder att risken för läckage från bränsle- eller hydraulsystem är minsta möjliga. Maskiner och arbetsfordon ska vara utrustade med slangbrottsventiler.
 • Bränsle och eventuella kemikalier ska förvaras översvämnings- och påkörningsskyddat med sekundärt skydd, t.ex. dubbelmantlade tankar eller täta containrar.
 • Uppställda arbetsmaskiner ska stå på täta invallade underlag, i låst inhägnad. Mängden bränsle i arbetsmaskiner utanför arbetstid ska minimeras.
 • Tankning av arbetsmaskiner ska om möjligt ske utanför vattenskyddsområdet. Om tankning måste ske inom vattenskyddsområdet ska det ske på en tät och invallad yta.
 • Risk för skada på arbetsmaskinernas bränsletank ska minimeras. Exempelvis bör ramper användas vid transport över höga kanter.
 • Länshållningsvatten ska genomgå rening genom minst slam- och oljeavskiljning. Länshållningsvatten med halter över gällande ”utgångspunkt för att vända-trend” enligt SGUs föreskrifter inklusive PFAS får inte infiltreras i mark i området. Kommunens riktlinjer för länshållningsvatten ska beaktas.

Information

Norrvattens driftcentral måste omedelbart kontaktas om det sker en miljöolycka, exempelvis bränslespill. Görvälnverkets driftcentral är bemannad dygnet runt och nås via 08- 627 37 00.

Dela sidan