Vattenledningsnätet

Svartvit karta över del av Mälaren

Dricksvattnet som produceras i Görvälnverket distribueras till kommunerna via ett huvudledningsnät som är ungefär 34 mil långt. Ledningarna består till största delen av stål- och betongrör som har en diameter på mellan 300 och 1 200 mm.

För att trygga leveransen av vatten kan nästan alla Norrvattens kommuner få vatten genom mer än en huvudvattenledning. Det betyder att vattnet oftast kan ledas om, via en alternativ ledning, om det inträffar en läcka på den ordinarie ledningen. Ledningarna är även indelade i sektioner genom avstängningsventiler så att bara en begränsad sträcka behöver tas ur drift om en skada skulle inträffa på en ledning.

Vattentorn och pumpstationer

Sju pumpstationer används för tryckstegring och åtta vattentorn utjämnar variationerna i vattenförbrukning över dygnet.

Vattentornen innehåller de vattenvolymer som behövs för att klara vattenförbrukningen när den är som högst under morgon och kväll. Vattnet i tornen kan också användas för att försörja ett område lokalt vid driftstörningar, till exempel vid en vattenläcka då en ledning är stängd för reparation.

Driftcentral

Aktuell information om nivå i vattentornen, tryck, driftindikering och larmsignaler med mera finns tillgänglig för Norrvattens driftpersonal i ett datorbaserat styr- och övervakningssystem. Driftdata samlas upp i Görvälnverkets driftcentral som visar processbilder med information om aktuella flöden och händelser. Driftcentralen är bemannad dygnet runt och manövrerar start och stopp av pumpar med mera ute i huvudledningsnätet. Tillsyn och underhåll av huvudledningsnätet sker kontinuerligt.

Vem ansvarar för vad?

Norrvatten ansvarar för huvudledningsnätet och levererar dricksvatten fram till kommunens vattenledningar. Kommunen ansvarar för det lokala vattenledningsnätet i kommunen fram till fastighetens anslutningspunkt. Därefter är fastighetsägaren ansvarig.

Dela sidan