Reningsprocessen

En av Norrvattens medarbetare vid manöverbord i vattenverket

I Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, genomgår Mälarvattnet en reningsprocess i flera steg för att bli dricksvatten. Vattnet silas, renas kemiskt och fysikaliskt samt desinficeras innan det pumpas ut i ledningsnätet och hem till din kran.

Vattnets rening steg för steg

 1. Råvattnet tas från Görvälnfjärden i Mälaren. Vattnet tas från två alternativa intagsdjup beroende på årstid och vattnets kvalitet.
  Intagsledning. Illustration

 2. Råvattnet silas från fisk, alger med mera i en stor mikrosil, en så kallad korgbandssil.
  Korgbandssil. Illustration

 3. Vattnet rinner vidare till en pumpstation. Pumparna ser till att rätt mängd vatten pumpas vidare till reningsprocessen.
  Råvattenpumpar. Illustration
 4. Vattnet leds in i verket till en blandningsränna där aluminiumsulfat tillsätts.
  Blandningsränna. Illustration

 5. Vattnet rinner vidare till flockningskammare. Där bildar aluminiumsulfatet flockar. Flockarna binder till sig humusämnen (nedbrutna växtdelar), lerpartiklar, mikroorganismer med mera. En liten mängd natriumsilikat tillsätts vilket gör flockarna större.
  Flockningskammare. Illustration

 6. Flockarna sjunker till botten, sedimenterar, i sedimenteringsbassänger.
  Sedimenteringsbassäng. Illustration

 7. Efter sedimentering leds vattnet vidare till sandfilter. Där filtreras vattnet genom 1,5 meter tjocka bäddar av sand. Sandfiltren avlägsnar de sista resterna av flock.
  Sandfilter. Illustration

 8. Efter sandfiltren är vattnet klart och färglöst men kan fortfarande ha viss lukt och smak. För att ytterligare höja kvaliteten på vattnet pumpas det därför till kolfilter.
  Pumpar. Illustration

 9. Filtreringen, genom 2,5 meter tjocka biofilter med granulerat kol, kan minska lukt- och smakstörande ämnen som kan förekomma i vattnet. 


  Kolfilter. Illustration

 10. Efter kolfiltrering rinner vattnet med självfall till UV-reaktorer. Där desinficeras vattnet med hjälp av ultraviolett ljus.
  UV-ljusreaktor. Illustration

 11. Efter reningen pH-justeras vattnet med kalkvatten så att det blir svagt basiskt. Detta görs för att minska risken för korrosion (rostangrepp) i ledningsnätet. Dessutom tillsätts vid utloppet en mycket låg dos monokloramin, en mild form av klor, för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnätet.
  Bassäng där kalkvatten och monokloramin tillsätts samt renvattenbehållare. Illustration

 12. Det färdiga dricksvattnet leds sedan till en reservoar. Därifrån pumpas det ut till ledningsnätet och hem till din kran.
  Dricksvattenpumpar. Illustration

 

Dela sidan