Mälaren - vår vattentäkt

Bild på Mälaren med öar i bakgrunden

Det vatten som Norrvatten använder för att producera dricksvatten av kommer från Mälaren. Cirka två miljoner människor får sitt dricksvatten från sjön.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö med en yta på 1 140 kvadratkilometer.

Mälarens vatten utgörs till stora delar av ytligt grundvatten som rinner ut i bäckar och åar och vidare till sjön. Mälaren tillförs vatten från tio större åar samt ett antal mindre vattendrag. På sin väg genom marklagren och vidare i bäckar och åar till Mälaren tillförs vattnet många nyttiga salter, till exempel magnesium, kalcium och kalium, men också föroreningar. Tillrinningsområdet är stort, cirka 226 kvadratmil eller en tjugondel av Sveriges yta, och omfattar bland annat delar av Bergslagen.

Mälarvatten är en bra råvara

Tillgången på vatten är mycket stor, och det är bara en bråkdel av Mälarens utflöde till Östersjön som renas till dricksvatten. Mälaren är vattentäkt för ungefär två miljoner människor i Stockholm, Västerås, Södertälje och andra mindre städer.

Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, tar sitt råvatten från fjärden utanför vattenverket.

Viktigt att inte förorena vattnet

Mälarens vattenkvalitet är dock sårbar. Utläckage av närsalter från främst åkermark och enskilda avlopp leder ibland till kraftig algblomning som stör reningsprocessen i vattenverket. Även föroreningar från båttrafik, industrier, dagvattenutsläpp, renat avloppsvatten med mera hotar vattenkvaliten. Det är mycket viktigt att vi inte förorenar luft, mark och vatten eftersom föroreningarna förr eller senare kan hamna i vattnets kretslopp. 

Östra Mälaren har fått ett utökat vattenskydd och är sedan hösten 2008 vattenskyddsområde. Men då huvuddelen av tillflödet till Mälaren sker i väster och norr är det viktigt att vi i framtiden även skyddar tillrinningsområdena.

Mälarens framtida vattenkvalitet

En rapport om Mälarens framtida vattenkvalitet finns att läsa här (pdf)

Dela sidan