Norrvattens framtida vattenproduktion

Norrvattens framtida vattenproduktion

En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Inom ramen för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion planerar Norrvatten för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening.

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

Utbyggnad i etapper

Utbygganden av kapaciteten och reningen kommer ske i etapper. Norrvatten planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk. Utbyggnadstakten kan anpassas till befolkningsutvecklingen och det befintliga vattenverkets tekniska skick. Upplägget innebär också bättre möjligheter att ta del av ny teknik inom vattenrening. En etappvis utbyggnad medför även fördelen att investeringskostnaden kan fördelas över en längre tid.

Vad händer nu?

Nu pågår detaljprojektering av den kompletterande anläggningen som ska hjälpa till att öka vattenverkets kapacitet och rening i etapper.

Flera års arbete återstår innan Norrvatten kan börja bygga den första etappen. Preliminärt under 2024, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Den kommande entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad. Under våren 2022 offentliggjordes upphandlingen och i januari 2023 tecknade Norrvatten avtal med NCC för samverkansentreprenadens första skede. Det betyder att NCC initialt kommer vara delaktiga i planerings- och projekteringsarbetet. I ett senare skede har Norrvatten möjlighet att även teckna avtal för byggskedet. 

Detaljplan och miljötillstånd

Det pågår flera formella processer för att få tillstånd att bygga.

Bland annat behövs en ny detaljplan för området Skäftingeholmen i Järfälla. Processen att ta fram en ny detaljplan pågår hos Järfälla kommun. Samråd för detaljplanen avslutades i september 2022 och nu pågår ett arbete att gå igenom de synpunkter som inkommit och arbeta vidare med detaljplanen. Mer information hittar du på Järfälla kommuns webbplats.  

Norrvatten behöver också ansöka om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Ett samråd kring vattenverksamhet genomfördes under våren 2022. Ett kompletterande samråd genomfördes mellan 1 mars och 5 april 2023. Nu pågår ett arbete att gå igenom de synpunkter som inkommit, arbeta vidare med miljökonsekvensbeskrivningen och ta fram ansökan.

Bakgrund

Norrvattens vattenverk Görvälnverket stod färdigt 1929. Verket har byggts om i flera omgångar för att öka produktionen och anpassa reningen till nya krav på hälsosamt och gott dricksvatten. De äldsta delarna i dagens vattenverk är från 1940-talet. Möjligheterna att fortsätta bygga om det befintliga verket och anpassa det ytterligare är begränsade.

Befolkningen i Norrvattens medlemskommuner beräknas öka från dagens omkring 700 000 personer till 900 000 personer år 2050, enligt det lägsta scenariot i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050). Norrvatten behöver kunna producera mer vatten i takt med den växande befolkningen. Samtidigt är det nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion inleddes 2016 och sedan dess har en rad utredningar genomförts. Under 2017 - 2020 genomfördes förstudier. I september 2020 fattade Norrvattens styrelse inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion och i april 2023 fattade de ett investeringsbeslut. Preliminärt under 2024, väntas Norrvattens styrelse fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Dela sidan