Norrvattens framtida vattenproduktion

3D visualisering av det kompletterande vattenverket , skapad av Liljewall arkitekter

En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för Norrvattens medlemskommuners tillväxt. Inom ramen för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion planerar Norrvatten för en  utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening.

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ytterligare rening som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver. Norrvatten planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk. 

Vad händer nu?

Nu pågår detaljprojektering av den kompletterande anläggningen. 

Flera års arbete återstår innan Norrvatten kan börja bygga den nya anläggningen. Preliminärt under 2025, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Den kommande entreprenaden är en utförandeentreprenad i samverkan. I januari 2023 tecknade Norrvatten avtal med NCC för entreprenadens första skede. Det betyder att NCC initialt kommer vara delaktiga i planerings- och projekteringsarbetet. I ett senare skede har Norrvatten möjlighet att även teckna avtal för byggskedet. 

Provborrning

Under perioden 17–28 juni genomför Norrvatten provborrningar för bergvärme, på Lövholmens östra del. Därefter genomförs mätningar av hur mycket värmeenergi som går att få ur ett borrhål. Mätningarna beräknas pågå under en vecka. Med hjälp av mätningarna kan Norrvatten beräkna hur många hål som behövs för att förse det kompletterande vattenverket med bergvärme.

Visst oljud kan förekomma både vid provborrningen och vid mätningen. Ett begränsat område kommer vara avspärrat av säkerhetsskäl. En uppställningsyta för lastbil kommer finnas längs med Vattenverksvägen och en arbetsvagn kommer vara uppställd längs med Lövholmsvägen, men framkomligheten på ön kommer inte att påverkas.

Norrvatten har sökt och fått strandskyddsdispens beviljad för att utföra arbetet. Järfälla kommuns miljökontor har även beviljat tillstånd för anläggning av bergvärme.

Provborrning pågår: 17–28 juni (ej under helg och helgdagar)
Mätning pågår: 1–5 juli
Entreprenör: Energi Access AB (även personer från NCC och WSP kan finnas på plats)

Detaljplan och miljötillstånd

Det pågår flera formella processer för att få tillstånd att bygga.

Bland annat behövs en ny detaljplan för området Skäftingeholmen i Järfälla. Processen att ta fram en ny detaljplan pågår hos Järfälla kommun. Under perioden 19 april–20 maj var detaljplanen ute för granskning. Nu pågår ett arbete att gå igenom de synpunkter som inkommit. Mer information hittar du på Järfälla kommuns webbplats.  

Norrvatten behöver också ansöka om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Ett samråd kring vattenverksamhet genomfördes under våren 2022. Ett kompletterande samråd genomfördes mellan 1 mars och 5 april 2023. Den 9 april 2024 skickades ansökan in till mark- och miljödomstolen.

Bakgrund

Norrvattens vattenverk Görvälnverket stod färdigt 1929. Verket har byggts om i flera omgångar för att öka produktionen och anpassa reningen till nya krav på hälsosamt och gott dricksvatten. De äldsta delarna i dagens vattenverk är från 1940-talet. Möjligheterna att fortsätta bygga om det befintliga verket och anpassa det ytterligare är begränsade.

Befolkningen i Norrvattens medlemskommuner beräknas öka från dagens omkring 700 000 personer till 900 000 personer år 2050, enligt det lägsta scenariot i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050). Norrvatten behöver kunna producera mer vatten i takt med den växande befolkningen. Samtidigt är det nödvändigt att införa ytterligare rening som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion inleddes 2016 och sedan dess har en rad utredningar genomförts. Under 2017 - 2020 genomfördes förstudier. I september 2020 fattade Norrvattens styrelse inriktningsbeslut för projektet Norrvattens framtida vattenproduktion och i april 2023 fattade de ett investeringsbeslut. Preliminärt under 2025, väntas Norrvattens styrelse fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Dela sidan