Hållbar hantering av dagvatten

Gatubrunn och asfalt som är blöt av regn. Några höstlöv på marken

Norrvatten och Luleå tekniska universitet samarbetar med kommunerna i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd (Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) och Trafikverket i forskningsprojekt som syftar till att hitta hållbara lösningar för att hantera dagvatten i städer så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

Varför

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, och renas när det rinner genom marken (infiltration) innan det når sjöar eller bildar grundvatten. I städer rinner vattnet i stället snabbt av på hårda ytor och för med sig föroreningar vilket skapar problem. Föroreningar kan komma från avgaser, spill av olja, bildäck, bilbromsar, byggmaterial och vägmaterial.

Regnvatten och smältvatten behöver fylla på grundvattenmagasinen för att säkerställa dricksvattenförsörjningen, men konstruerad infiltration av dagvatten till grundvatten är inte alltid en bra idé, eftersom det finns risk att dagvatten kan förorena grundvattnet. Att rena förorenade grundvattenmagasin är extremt utmanande och kostsamt. Dagvatten behöver därför hanteras på ett hållbart sätt.

I Norrvattens område är det är viktigt att skydda grundvattnet mot föroreningar eftersom det används som reservvatten vid planerade och oplanerade drift- eller distributionsavbrott.

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla gemensam praxis, utbyta forskningserfarenheter och erfarenheter från verklig tillämpning, och gemensamt producera en forskningsagenda baserad på dagens kunskapsläge och en förståelse för vilka data och verktyg som kan uppfylla behoven för en hållbar dagvattenförvaltning i verkligheten.

När

2024-2028.

Norrvatten i projektet

Arbetet i projektet genomförs i huvudsak av Norrvatten och Luleå tekniska universitet.

Finansiering

Bidrag från Formas inom ramen för ”Blå innovation – genomförande projekt”.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är en fortsättning på det förberedande forskningsprojekt som Luleå tekniska universitet och Norrvatten genomförde under 2022-2023.

Det fem år långa forskningsprojektet som nu startar handlar om att hitta hållbara metoder för att hantera dagvatten i städer så att dricksvattentäkter skyddas. Naturbaserade lösningar förespråkas ofta som bästa lösningen för dagvattenhantering och därför är behovet av ökad kunskap om hur dagvatteninfiltration påverkar grundvattnet nödvändig. Denna utmaning är huvudfokus för projektet som nu startar. Naturbaserade lösningar utgår från naturens egna funktioner för att lösa samhällsutmaningar till exempel våtmarker och dagvattendammar.

Dela sidan