Rapporter och examensarbeten

Detaljbild från vattenverk, vatten rinner från rör

Här presenteras de rapporter och examensarbeten som Norrvatten utfört eller varit delaktiga i. Rapporterna numreras löpande per år.

Projektrapport

2021-04 Ultramembranfiltrering med direktfällning vid Görvälnverket. Pilotförsök för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion

Stephan Köhler och Ida Sekizovic, Norrvatten

Fallstudie

2021-03 Beslutsstödsanalys av processlösningar för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion. Fallstudie inom ramen för DRICKS

Andreas Lindhe, Chalmers Tekniska Högskola och Karin Sjöstrand, Rise

Examensarbete

2021-02 Cradle to Gate LCA of Water Treatment Alternatives - A case study performed for Norrvatten's future waterwork expansion

Siddharth Selvarajan, KTH, Royal Institute of Technology, School of Architecture and the Built Environment

Examensarbete

2020-15 Strategic Assessment of Drinking Water Production System - Environmental impacts from a Life Cycle Perspective

Rahul Aggarwal, samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektrapport

2020-14 Lukt och smak av petroleumkolväten i dricksvatten - en litteraturöversikt

Johan Strandberg, Jonas Henriksson och Gunnar Thorsén, IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Norrvatten

Examensarbete

2020-13 Comparison and Optimization of Removal of Natural Organic Carbon from Raw Water with Ultra Filtration in Pilot Scale Experiments

Tamara Kristin Voigtländer, master thesis in Environmental Science, Sveriges Lantbruksuniversitet

Examensarbete

2020-12 Modellering av föroreningsspridning från dagvatten till grundvatten - en studie av Norrvattens reservvattentäkt i Hammarbymagasinet, Upplands Väsby kommun

Anton Hansson, samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektarbete

2020-11 Energieffektivisering av dricksvattendistribution - dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk

Anton Thorstensson, civilingenjörsprogrammet i energisystem, Sveriges Lantbruksuniversitet

Examensarbete

2020-10 Undersökning av klagomål på Norrvattens nät

Agnes Ekenberg och William Jakobsson, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-09 Korttidsprognoser - en analys över korrelationen mellan vattenanvändning och faktorer som väder och hemmavaro

Abdulahi Ismail Hashi, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-08 Miljöeffektsbedömning vid introduktion av nanofilter till dricksvattenproduktion - en jämförelse i koldioxidavtryck med livscykelperspektiv

Peter Karlsson, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-07 Miljöeffektsbedömning av två processlösningar för dricksvattenproduktion

Carolina Bergström, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-06 Brunifiering av Mälaren - effekter av ändrad markanvändning och klimatförändringar

Klara Lindqvist, geovetenskap, Umeå universitet

Examensarbete

2020-05 Optimering av slamuttag

Jim Hamring Ganding, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektrapport

2020-04 Norrvattens framtida dricksvattenproduktion, delprojekt Pilot - Försök 1A: ozon + GAC

Elin Lavonen, Norrvatten

Examensarbete

2020-03 Entreprenadarbetens miljöpåverkan vid underhåll av dricksvattennätet

Andreas Mohlén och Ecmel-Kemal Bal, Teknik och ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Utredningsrapport

2020-02 Mälarens framtida vattenkvalitet

Helene Ejhed, Norrvatten

Examensarbete

2020-01 Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

Alexandra Klerck, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Dela sidan