Rapporter och examensarbeten

Detaljbild från vattenverk, vatten rinner från rör

Här presenteras de rapporter och examensarbeten som Norrvatten utfört eller varit delaktiga i. Rapporterna numreras löpande per år.

Examensarbete

2021-18 Analys av hushållens vattenförbrukning i Danderyds kommun - En studie över förbrukningens korrelation med lufttemperatur

Stefan Lazar Bogdanovic, examensarbete i kemiteknik, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Examensarbete

2021-17 Avskiljning av skum innehållande PFAS vid dricksvattenberedning: En studie om skumbildning i flockningskammare vid Görvälnverket

Kajsa Viklund, examensarbete i kemiteknik, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2021-16 Intressekonflikter kring prioriterade vattenresurser enligt regional vattenförsörjningsplan

Simon Viklund, examensarbete i miljö- och vattenteknik, Uppsala universitet

Examensarbete

2021-15 Removal of PFASs and Uranium from Drinking Water Using Sorbix Anion Exchange Resin: Effects of Sodium Chloride on the Removal Efficiency

Fawaz Rustum, examensarbete i energi- och miljöteknik, Karlstad universitet

Projektrapport

2021-14 Dimensionerande förutsättningar - Kvalitet. NFVP, Norrvattens Framtida Vattenproduktion

David Heldt, Norrvatten

Examensarbete

2021-13 Carbon Filters for Drinking Water Treatment - How Flow Rate and Empty Bed Time Influence the Performance

Wilma Bäckström-Nilsson, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Kemiteknik för energi och miljö

Examensarbete

2021-12 Optimisation of a small-scale ultrafiltration system. Separation of humic substances from surface water

Nadia Nikzad, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Kemiteknik för energi och miljö

Examensarbete

2021-11 Evaluation of Dissolved Air Flotation for Water Purification: With Focus on Floc Characteristics and PFAS

Ludwig Löf, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Kemiteknik för energi och miljö

Examensarbete

2021-10 Feasibility Study for the Implementation of Algae Cell Monitoring in Raw Water Using an Optical Sonde at the Görväln Drinking Water Treatment Plant

Louise Ulveland, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Kemiteknik

Examensarbete

2021-09 Hållbar vattenanvändning - Tillgodoseende av behov av vatten för bevattning och fyllande av pooler

David Odenlind och Ebba Hård af Segerstad, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, industriell teknik och management

Examensarbete

2021-08 Utveckling av en kommunikationsstrategi kring hållbar vattenanvändning

Petra Lindeborg, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Arkitektur och Samhällsbyggnad

Examensarbete

2021-07 Investigation on the effect of UV-treatment on biofilm and microbial composition in drinking water distribution system

Tobias Karlsson, KTH, Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health

Examensarbete

2021-06 Understanding the Future of a Large Technical System - Trends and drivers of Swedish residential water usage

Delil Dölcü och Marcus Andersson, KTH, Royal Institute of Technology, School of Industrial Engineering and Management

Examensarbete

2021-05 Optimering av första filtrat-tid vid Görvälnverket

Frej Eklind, Norrvatten och Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY)

Projektrapport

2021-04 Ultramembranfiltrering med direktfällning vid Görvälnverket. Pilotförsök för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion

Stephan Köhler och Ida Sekizovic, Norrvatten

Fallstudie

2021-03 Beslutsstödsanalys av processlösningar för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion. Fallstudie inom ramen för DRICKS

Andreas Lindhe, Chalmers Tekniska Högskola och Karin Sjöstrand, Rise

Examensarbete

2021-02 Cradle to Gate LCA of Water Treatment Alternatives - A case study performed for Norrvatten's future waterwork expansion

Siddharth Selvarajan, KTH, Royal Institute of Technology, School of Architecture and the Built Environment

Examensarbete

2020-15 Strategic Assessment of Drinking Water Production System - Environmental impacts from a Life Cycle Perspective

Rahul Aggarwal, samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektrapport

2020-14 Lukt och smak av petroleumkolväten i dricksvatten - en litteraturöversikt

Johan Strandberg, Jonas Henriksson och Gunnar Thorsén, IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Norrvatten

Examensarbete

2020-13 Comparison and Optimization of Removal of Natural Organic Carbon from Raw Water with Ultra Filtration in Pilot Scale Experiments

Tamara Kristin Voigtländer, master thesis in Environmental Science, Sveriges Lantbruksuniversitet

Examensarbete

2020-12 Modellering av föroreningsspridning från dagvatten till grundvatten - en studie av Norrvattens reservvattentäkt i Hammarbymagasinet, Upplands Väsby kommun

Anton Hansson, samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektarbete

2020-11 Energieffektivisering av dricksvattendistribution - dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk

Anton Thorstensson, civilingenjörsprogrammet i energisystem, Sveriges Lantbruksuniversitet

Examensarbete

2020-10 Undersökning av klagomål på Norrvattens nät

Agnes Ekenberg och William Jakobsson, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-09 Korttidsprognoser - en analys över korrelationen mellan vattenanvändning och faktorer som väder och hemmavaro

Abdulahi Ismail Hashi, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-08 Miljöeffektsbedömning vid introduktion av nanofilter till dricksvattenproduktion - en jämförelse i koldioxidavtryck med livscykelperspektiv

Peter Karlsson, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-07 Miljöeffektsbedömning av två processlösningar för dricksvattenproduktion

Carolina Bergström, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Examensarbete

2020-06 Brunifiering av Mälaren - effekter av ändrad markanvändning och klimatförändringar

Klara Lindqvist, geovetenskap, Umeå universitet

Examensarbete

2020-05 Optimering av slamuttag

Jim Hamring Ganding, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektrapport

2020-04 Norrvattens framtida dricksvattenproduktion, delprojekt Pilot - Försök 1A: ozon + GAC

Elin Lavonen, Norrvatten

Examensarbete

2020-03 Entreprenadarbetens miljöpåverkan vid underhåll av dricksvattennätet

Andreas Mohlén och Ecmel-Kemal Bal, Teknik och ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Utredningsrapport

2020-02 Mälarens framtida vattenkvalitet

Helene Ejhed, Norrvatten

Examensarbete

2020-01 Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

Alexandra Klerck, högskoleingenjörsexamen kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Dela sidan