Norrvattens hantering av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter i EU. Här redovisar vi hur Norrvatten hanterar personuppgifter.

Vad innebär Dataskydds­förordningen (GDPR)?

Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och andra organisationer får behandla personuppgifter och har införts för att stärka den personliga integriteten i hela EU. Den organisation eller myndighet som vill behandla personuppgifter måste ha tydliga ändamål och rättsliga grunder för behandlingen. Behandlingen ska endast omfatta så de personuppgifter som krävs för att uppnå ändamålet med behandlingen och uppgifterna ska i regel raderas när de inte längre behövs. Behandlingen ska dessutom ske på ett säkert sätt. Därtill har de registrerade fått starkare rättigheter till bland annat registerutdrag, rättelse, radering och information om behandlingen som sker.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan härledas till en fysisk person i livet. Det kan röra sig om både direkta personuppgifter, så som namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som till exempel IP-adress, fastighets­beteckningar eller registrerings­nummer på bilen. Lagstiftningen identifierar även en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om etnicitet, politiska åsikter och hälsa.

Om du vill läsa mer om dataskyddsförordningen kan du göra det på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, imy.se.

Hur hanterar Norrvatten personuppgifter?

Norrvatten är ett kommunalförbund med uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten till förbundets medlemskommuner. För att utföra vårt uppdrag, och för att följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla personuppgifter. Personuppgifterna inkluderar främst beslutsfattare och tjänstemän i våra medlemskommuner, leverantörer och samarbetspartners, och medarbetare. Vi behandlar även uppgifter om privatpersoner som vi sluter avtal med, eller kommer i kontakt med på annat sätt.

Vår utgångspunkt är att personuppgifterna endast sparas så länge som det finns ett behov av dem för att vi ska kunna fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. I vissa fall finns det behov av att spara uppgifterna ännu längre för att uppfylla krav i andra lagstiftningar, såsom Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Vi vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, och vi delar endast ut uppgifterna till de underleverantörer och samarbetspartners som arbetar på uppdrag av oss för att utföra våra tjänster.

Dina rättigheter

Du kan så länge dina personuppgifter finns lagrade hos Norrvatten begära att få utdrag på uppgifterna eller få uppgifterna rättade eller raderade. För att göra detta kontaktar du vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud @ norrvatten.se.

Om du har invändningar mot hur vi hanterar dina uppgifter har du rätt att anmäla detta till berörd tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).

Dela sidan