Ledningsanvisningar

Kontakta Norrvatten via ledningskollen.se i ett så tidigt skede som möjligt vid inför planerade markarbeten eller projektering. Det går också att beställa dwg-filer och ritningar ur ritningsarkivet.

För att säkerställa att det inte blir några skador eller brott på Norrvattens huvudledningsnät är det viktigt att kontakta Norrvatten via Ledningskollen. Markarbeten såsom schaktning, spontning eller sprängning i närheten av Norrvattens huvudvattenledningar eller anläggningar kan innebära en risk. I Ledningskollen finns även information om fler ledningsägare är berörda i ert sökområde.

För att säkerställa säkerheten vill Norrvatten uppmärksamma fastighetsägaren, och den entreprenör som fastighetsägaren eventuellt anlitar, på vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när arbeten ska utföras i närheten av ledningar och anläggningar.

Norrvattens rättigheter gällande ledningen anges i den upplåtelse av ledningsrätt som Lantmäteriet har beslutat om.

Samtliga arbeten inom ledningsrättsområdet ska godkännas av Norrvatten innan arbete påbörjas.

Inom ledningsrättsområdet får ej:

 • Byggnader eller konstruktioner uppföras 
 • Träd planteras 
 • Marknivån förändras 
 • Vägar/cykelvägar uppföras 
 • Ledningar/kablar anläggas 
 • Någon åtgärd utföras som kan försvåra åtkomsten eller markant fördyra återställningsarbeten 
 • Materiel placeras över Norrvattens brunnar, ledning, ventilbeteckningar eller kammarluckor

För arbeten som berör huvudvattenledningen enligt ovan krävs avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar.

För att förebygga eventuella läckage på huvudvattenledningen behöver ni även kontakta oss om arbetet innebär att ni använder:

 • Tunga fordon intill närliggande huvudvattenledning
 • Tung trafik över huvudvattenledning
 • Sprängning av berggrund upp till säkerhetsavstånd
 • Kraftiga vibrationer

Mer information om vad som gäller vid markarbeten i närheten av Norrvattens ledning finns i broschyren "Att tänka på innan du gräver" (PDF).

Se om du berörs av vattenskyddsområden på https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  och kontakta den kommun du ska genomföra gräv- eller schaktarbeten i för att se vilka föreskrifter och krav som gäller.

Mer information

Allmänna anvisningar för arbeten i närheten av Norrvattens huvudvattenledning

Anvisningar för ledningsnätet, del 1, beskrivning, version 4

Anvisningar för ledningsnätet, del 2, bilaga 2, Norrvattens tekniska handbok, version 1.0 

Norrvattens krav vid vibrationsalstrande arbeten

Anvisningar för ledningsnätet del 2, bilaga 4, Norrvattens rutiner för inmätning, version 2.0

Anvisningar för ledningsnätet, del 2, bilaga 5, Norrvattens ritningsmanual, ver 2.0

Anvisningar för ledningsnätet del 2, bilaga 6, Norrvattens krav för relationshandlingar, version 2.0

Norrvattens typritningar

Dela sidan