Ledningsanvisningar

Livboj med texten: Norrvatten

Kontakta Norrvatten via ledningskollen.se i ett så tidigt skede som möjligt vid inför planerade markarbeten eller projektering. Det går också att beställa dwg-filer och ritningar ur ritningsarkivet. På den här sidan kan du ladda ner våra manualer, vår tekniska handbok och ledningsanvisningar.

För att säkerställa att det inte blir några skador eller brott på Norrvattens huvudledningsnät är det viktigt att kontakta Norrvatten via Ledningskollen. Markarbeten såsom schaktning, spontning eller sprängning i närheten av Norrvattens huvudvattenledningar eller anläggningar kan innebära en risk. I Ledningskollen finns även information om fler ledningsägare är berörda i ert sökområde.

För att säkerställa säkerheten vill Norrvatten uppmärksamma fastighetsägaren, och den entreprenör som fastighetsägaren eventuellt anlitar, på vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när arbeten ska utföras i närheten av ledningar och anläggningar.

Norrvattens rättigheter gällande ledningen anges i den upplåtelse av ledningsrätt som Lantmäteriet har beslutat om.

Samtliga arbeten inom ledningsrättsområdet ska godkännas av Norrvatten innan arbete påbörjas.

Inom ledningsrättsområdet får ej:

 • Byggnader eller konstruktioner uppföras 
 • Träd planteras 
 • Marknivån förändras 
 • Vägar/cykelvägar uppföras 
 • Ledningar/kablar anläggas 
 • Någon åtgärd utföras som kan försvåra åtkomsten eller markant fördyra återställningsarbeten 
 • Materiel placeras över Norrvattens brunnar, ledning, ventilbeteckningar eller kammarluckor

För arbeten som berör huvudvattenledningen enligt ovan krävs avtal med Norrvatten om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar.

För att förebygga eventuella läckage på huvudvattenledningen behöver ni även kontakta oss om arbetet innebär att ni använder:

 • Tunga fordon intill närliggande huvudvattenledning
 • Tung trafik över huvudvattenledning
 • Sprängning av berggrund upp till säkerhetsavstånd
 • Kraftiga vibrationer

Mer information om vad som gäller vid markarbeten i närheten av Norrvattens ledning finns i broschyren "Att tänka på innan du gräver" (PDF).

Se om du berörs av vattenskyddsområden på https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  och kontakta den kommun du ska genomföra gräv- eller schaktarbeten i för att se vilka föreskrifter och krav som gäller.

Anvisningar och manualer

Här kan du ladda ner våra anvisningar, manualer och vår tekniska handbook. Samtlinga filer är pdf-filer som öppnas i nytt fönster om inget annat anges.

Allmänna anvisningar 

Allmänna anvisningar för arbeten i närheten av Norrvattens huvudvattenledning

Teknisk handbok 

Norrvattens tekniska handbok, version 3.0 

Instruktion för skyltar som informerar om Norrvattens arbeten

Reparationshandbok

Norrvattens reparationshandbok version 1.1

Krav vid vibrationsalstrande arbeten

Norrvattens krav vid vibrationsalstrande arbeten

Rutiner för inmätning

Norrvattens mätanvisningar, version 2.0

Bilaga 1 Norrvattens mätningsanvisningar kodlista

Bilaga 2 Norrvattens mätningsanvisningar, exempel inmätningsprotokoll

Bilaga 3 Norrvattens mätningsanvisningar, koordinatsatta bilder

Ritningsmanual

Norrvattens ritningsmanual, version 3.1

Bilagor till ritningsmanualen, underlag för projektörer (zip-fil)

Principritningar

Norrvattens princip (länk till sida för nedladdning av principritningar)

Dela sidan