Detta gäller vid markarbeten inom vattenskyddsområde för Östra Mälaren

Markarbeten innebär en risk att föroreningar når Mälaren via ytavrinning eller via dagvattensystem. Den som utför markarbeten ska alltid följa skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Innan markarbete påbörjas ska alltid en kontroll i Ledningskollen göras för att säkerställa att inga befintliga ledningar eller ledningsrätter påverkas av arbetet.

Återfyllnadsmassor som misstänks vara förorenade får inte användas, vilket även omfattar föroreningar av sulfid som kan orsaka försurningsproblem i yt- och grundvatten. I bedömningen av föroreningar ska samtliga ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer samt PFAS och petroleumrelaterade föroreningar som kan orsaka en försämring av vattenkvaliteten beaktas. Om förorenade massor påträffas ansvarar entreprenören för att anmäla det till kommunens miljökontor och att se till att massorna schaktas bort för omhändertagande.

Följande försiktighetsåtgärder bör vidtas för att skydda Mälaren som dricksvattentäkt:

 • En plan ska upprättas som beskriver hur eventuella spill- och miljöolyckor ska hanteras.
 • Entreprenörer ska ha ett miljöledningssystem och miljöutbildad personal
 • Entreprenörer ska ha en miljöplan anpassad för platsen
 • Omge schakt med vallar så att inte förorenat vatten kan rinna ner till Mälaren.
 • Absorberande material ska finnas på plats för att kunna användas vid olyckor och spill.
 • Dagvattenbrunnar ska lokaliseras och lock för dagvattenbrunnar ska finnas på plats för att förhindra att spill når närliggande dagvattenbrunn.
 • Vid olyckshändelse, utsläpp, spill eller läckage ska förorenade massor genast transporteras bort från området. Förorenat vatten ska genast samlas upp och avlägsnas.
 • Vid påträffande av förorenade massor eller om det finns misstanke om att marken kan vara förorenad ska dessa undersökas och schaktas bort för omhändertagande.
 • Arbetsmaskiner ska vara miljöklassade och hydraulolja samt bränslen ska vara miljöklassade, bränsle helst HVO. Arbetsmaskiner och fordon ska vara väl underhållna, av sådant skick och sådan maxålder att risken för läckage från bränsle- eller hydraulsystem är minsta möjliga. Maskiner och arbetsfordon ska vara utrustade med slangbrottsventiler.
 • Bränsle och eventuella kemikalier ska förvaras översvämnings- och påkörningsskyddat med sekundärt skydd, t.ex. dubbelmantlade tankar eller täta containrar.
 • Uppställda arbetsmaskiner ska stå på täta invallade underlag, i låst inhägnad. Mängden bränsle i arbetsmaskin utanför arbetstid ska minimeras.
 • Tankning av arbetsmaskiner ska om möjligt ske utanför vattenskyddsområdet. Om tankning måste ske inom vattenskyddsområdet ska det ske på en tät och invallad yta.
 • Risk för skada på arbetsmaskinernas bränsletank ska minimeras. Exempelvis bör ramper användas vid transport över höga kanter.

Information

Norrvattens driftcentral måste omedelbart kontaktas om det sker en miljöolycka, exempelvis bränslespill. Görvälnverkets driftcentral är bemannad dygnet runt och nås via 08- 627 37 00.

Dela sidan