Forskning för hållbar hantering av dagvatten

Sandlåda med regnvatten och plastleksaker
Publicerad 24 februari 2022

Norrvatten och Luleå tekniska universitet samarbetar med kommunerna i Norra Stockholmsåsens grundvattenråd (Solna, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna) i ett nytt förberedande forskningsprojekt som syftar till att hitta hållbara lösningar för att hantera dagvatten i städer så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.

I Norrvattens område är det är viktigt att skydda grundvattnet mot föroreningar eftersom det används som reservvatten vid planerade och oplanerade drift- eller distributionsavbrott. Forskningsprojektet som nu startar handlar om att hitta hållbara metoder för att hantera dagvatten så att våra dricksvattentäkter skyddas.

Målet med projektet är att utveckla gemensam praxis, utbyta forskningserfarenheter och erfarenheter från verklig tillämpning, och gemensamt producera en forskningsagenda baserad på dagens kunskapsläge och en förståelse för vilka data och verktyg som kan uppfylla behoven för en hållbar dagvattenförvaltning i verkligheten.

Varför kan dagvatten vara ett problem?

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, och renas när det rinner genom marken (infiltration) innan det når sjöar eller bildar grundvatten. I städer rinner vattnet i stället snabbt av på hårda ytor och för med sig föroreningar vilket skapar problem. Föroreningar kan komma från avgaser, spill av olja, bildäck, bilbromsar, byggmaterial och vägmaterial.

Regnvatten och smältvatten behöver fylla på  grundvattenmagasinen för att säkerställa dricksvattenförsörjningen, men konstruerad infiltration av dagvatten till grundvatten är inte alltid en bra idé, eftersom det finns risk att dagvatten kan förorena grundvattnet. Att rena förorenade grundvattenmagasin är extremt utmanande och kostsamt. Dagvatten behöver därför hanteras på ett hållbart sätt.

Blågröna system

Så kallade blågröna system, till exempel växtbäddar, dammar och våtmarker, kan ersätta naturliga reningsprocesser av regn- och smältvatten i stadsområden. Internationellt anses blågröna system erbjuda de bästa lösningarna för att hantera dagvatten, eftersom de bidrar till en rad livskvalitetsmål och de minskar risken för översvämning i städer och bidrar till ökad biologisk mångfald.

Projektet kommer bland annat att undersöka när och var är det säkert att dagvatten får tränga ner till grundvattnet, och hur väl de blågröna lösningarna fungerar.

Agenda 2030

Projektet, som kommer pågå i 1 år,  bidrar att till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål 6 (Rent vatten), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 11 (Hållbara städer och samhällen).

Det kommer bland annat resultera i gemensam praxis och en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Dela sidan