PFAS-rening med hjälp av flotation

Reningsbassäng med gulvitt skum
Publicerad 21 juni 2023

Norrvatten har under de senaste åren infört flotation i flera bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet. En positiv bieffekt av flotation är att metoden även har visat sig avskilja PFAS, vilket studerats i ett examensarbete.

Ett examensarbete som utförts under våren 2023 visar att det finns goda förutsättningar för Norrvatten att klara det framtida gränsvärdet för PFAS med hjälp av flotation. Detta gör att Norrvatten framöver kan nyttja flotationsprocessen kontinuerligt för att leverera ett dricksvatten med ännu bättre kvalitet.

Flotation innebär att partiklar i vattnet lyfts till ytan med hjälp av små luftbubblor. Ett slamtäcke bildas som sedan tas bort med en skrapa eller roterande vals. Flotation är ett alternativ till sedimentering, där slammet i stället sjunker till botten. På Görvälnverket har detta gjorts på ett nytt och innovativt sätt där flotation byggts in i befintliga sedimenteringsbassänger. Görvälnverket har därmed en hybridanläggning som kan kombinera det bästa från två olika process-principer; sedimentering som är energieffektivt och flotation som kan rena mer vatten per bassäng (men som kräver mer energi).

De senaste åren har Norrvatten arbetat för att öka Görvälnverkets produktionskapacitet för att skapa bättre marginaler varma och torra försommarveckor när vattenförbrukningen är hög. Att införa flotation är en del i det arbetet.

Nytt gränsvärde för PFAS

Ett nytt, betydligt lägre gränsvärde för PFAS4 börjar gälla från 2026 och är ett riktvärde redan idag. Norrvattens dricksvatten innehåller idag PFAS-halter nära det nya gränsvärdet, och Norrvatten kommer att behöva införa ytterligare rening. I dagens vattenverk är förhoppningen att flotationsprocessen kan leda till att Norrvatten klarar det nya gränsvärdet för PFAS. Norrvatten planerar även för att bygga ett kompletterande vattenverk, intill Görvälnverket. Där planerar Norrvatten att införa rening med aktivt kol för att klara det nya gränsvärdet.

Även en reningsanläggning för slam från flotationen kommer att behövas.

Den viktigaste åtgärden är dock att de verksamheter som släpper ut PFAS i miljön vidtar åtgärder.

Dela sidan