Nya pilotförsök på vattenverket

Nya pilotförsök på vattenverket
Publicerad 18 juni 2024

Norrvattens senaste pilotanläggning på Görvälnverket finns i slambyggnaden och ska testa att skilja bort PFAS från vattenverksslammet. Syftet är att testa om det går att rena slammet, som avskiljs i vattenproduktionen, från PFAS med hjälp av jonbytarmassor.

Vattenverksslam är en restprodukt från rening av dricksvatten. Slammet består till största delen av humusämnen som finns i sjövattnet. Pilotförsöken som nu inleds kommer att undersöka om det går att rena bort PFAS från klarfasen, det vill säga det vatten som separerats från vattenverksslammet i slamavvattningsprocessen. Klarfas-vattnet släpps ut till Mälaren igen.

Mälarens vatten vid Görvälnverket innehåller omkring 4-5 nanogram PFAS per liter vatten. I reningsprocessen i vattenverket avskiljs PFAS så att halterna i dricksvattnet blir lägre än gränsvärdet 4 ng/liter. Om Norrvatten inte skulle avskilja PFAS i reningsprocessen skulle det i stället hamna i dricksvattnet.

PFAS som tas bort i reningsprocessen hamnar i vattenverksslammet. Det betyder att PFAS finns kvar i vattenverksslammet och där blir koncentrationerna högre. Målet med pilotförsöken är att det vatten från slamavvattningen som släpps tillbaka till Mälaren inte ska innehålla högre halter av PFAS än Mälarens vatten.

Jonbyte

Pilotanläggningen består av fyra kolonner, som är cirka två meter höga, och flera tankar, pumpar och förfiltrering. Kolonnerna är fyllda med jonbytarmassor (porös polymerprodukt) som byter ut joner och fångar upp PFAS. Under pilotförsöken kommer fyra typer av massor att testas. Förbrukad massa kommer destrueras.

Pilotförsöken kommer pågå i 6-12 månader. En KTH-student utför delar av arbetet inom ramen för sitt kandidatarbete. Pilotförsöken utförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Dela sidan