Det här kan du göra för att skydda Norra Stockholmsåsen

Det finns flera sätt att hjälpa till att skydda Norra Stockholmsåsen och det finns en hel del som är bra att känna till.

För dig som är verksamhetsutövare på åsen:

 • Förvara, transportera och hantera kemikalier så att eventuellt läckage inte rinner ner i gatubrunnar eller tränger ned i marken.
 • Rapportera oljeläckage och liknande händelser till kommunen
 • Bergvärme får inte anläggas utan tillstånd.

För dig som är verksamhetsutövare på åsen inom vattenskyddsområden

 • Gräv-och schaktarbeten får inte ske utan tillstånd och då endast med åtgärder som skyddar grundvattnet.
 • Ensilage, växtnäringsämnen, stallgödsel, avloppsvatten, kemiska bekämpningsmedel, dammbindningsmedel och avisningsmedel får inte förekomma eller hanteras utan tillstånd.
 • Avfall får inte deponeras utan tillstånd.
 • Cisterner placerade inom vattenskyddsområden måste anläggas enligt särskilda krav.

För dig som bor på eller i närheten av åsen

 • Tvätta inte din bil på gatan eller på din uppfart. Tvättvattnet innehåller metaller, oljor och andra föroreningar som biltvättar har tillstånd att hantera.
 • Lämna rester av kemikalier, oljor, färg, läkemedel och andra produkter på avsedda miljöstationer. De får inte hällas ut i naturen, i gatubrunnar eller i avloppssystem.
 • Ta hand om ditt avfall och sortera i avsedda behållare. Avfall innehåller många föroreningar som riskerar hamna i grundvattnet. Plast bryts även ner till mikroplast som kan hamna i vatten och påverka både djur och människor.
 • Bergvärme får inte anläggas utan tillstånd.
 • Vattnet är en resurs vi ska skydda och använda med eftertanke.

För dig som är beslutsfattare

 • Norrvattens reservvattenverk i Stockholmsåsen är utpekade som nationellt riksintresse med högsta prioritet i den regionala vattenförsörjningsplanen. 
 • Norra Stockholmsåsen utgör reservvatten till närmare 700 000 personer och samhällsviktiga verksamheter som sjukhus.
 • Norra Stockholmsåsen är en naturresurs som behöver skyddas så att vi fortsätter få rent dricksvatten och tillgång till reservvatten.
 • Exploatering bör ske med hänsyn till norra Stockholmsåsens förutsättningar för att säkerställa funktionen som reservvattenkälla på lång sikt.
Dela sidan