Varför skydda grundvattnet?

Barnhand håller i ett vattenglas

Tillgången på grundvatten och vattnets kvalitet hotas på flera olika sätt.

Risker och hot mot grundvattnet

I den snabba takt som Storstockholm växer, blir Stockholmsåsen allt mer utsatt för föroreningar. Det finns risk att föroreningar från exempelvis industrier, avlopp, vägar, deponier och jordbruk kan läcka in i grundvattnet. Det räcker med en liten mängd förorening för att försämra grundvattnet i ett stort område och i värsta fall kan grundvattnet inte användas som dricksvatten.

Grundvattnet kan även hotas av andra faktorer, till exempel av stora uttag. Om för mycket grundvatten tas ut kan det uppstå problem som vattenbrist och att föroreningar tränger in och förorenar grundvattnet. Större markarbeten på Stockholmsåsen kan också påverka tillgången på grundvatten.

Klimatförändringarna kan också leda till att grundvattennivån förändras och att vattenkvaliteten försämras.

Vårt viktigaste reservvatten

Stockholmsåsen är idag norra Storstockholms viktigaste reservvattenkälla.  Om det skulle uppstå problem vid Norrvattens vattenverk eller med vattnet i Mälaren, så kan grundvattnet i norra Stockholmsåsen användas som reservvatten.

Det är därför mycket viktigt att skydda norra Stockholmsåsen, och dess tillrinningsområde, för att långsiktigt säkra tillgången till rent dricksvatten. Det finns fyra grundvattenverk längs norra Stockholmsåsen där det är möjligt att hämta upp grundvatten. Norrvattens grundvattenverk i anslutning till åsen är utpekade nationella riksintressen för dricksvattenförsörjningen och har högsta prioritet i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Vattenskyddsområden

För att skydda det viktiga grundvattnet i norra Stockholmsåsen har länsstyrelserna och kommunerna beslutat om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda skyddsföreskrifter. Längs med norra Stockholmsåsen finns fler vattenskyddsområden. Vill du läsa mer om gällande vattenskyddsområden och föreskrifter i närheten där du bor eller har verksamhet, besök karttjänsten: skyddadnatur.naturvardsverket.se

 

Dela sidan