Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Hand håller i glas som fylls med vatten från kranen

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad och Kommunalförbundet Norrvatten. Kommunalförbundet Norrvatten är samordnare och juridisk person, med ansvar för rådets gemensamma ekonomi. Syftet med grundvattenrådet är att skydda det viktiga grundvattnet i norra Stockholmsåsen.

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd arbetar sedan 2017 för att långsiktigt förbättra kvalitet på grundvattnet i åsen och behålla tillgången av grundvatten i åsen. Grundvattenrådet verkar för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för åsens bästa.

Norrvatten förser idag omkring 700 000 människor med dricksvatten och befolkningen i området växer i snabb takt. Norrvatten har fyra grundvattentäkter i Stockholmsåsen och dessa är en oersättlig resurs för reservvattenförsörjningen. De kan användas som reservvatten i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem. Varje grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra vattnets goda kvalitet. När Storstockholmsområdet växer ökar trycket på åsen och gör den mer utsatt för föroreningar. Det är därför viktigt att samla alla intressen kring åsen för att säkra dess framtid.

Vårt uppdrag

Fokus för grundvattenrådets arbete ligger framförallt på att utveckla kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet i åsen för att förebygga negativ påverkan, att öka samverka mellan kommuner och andra intressenter med påverkan på åsen samt att öka kunskapen om Norra Stockholmsåsens utmaningar och behov bland medlemskommuner, intressenter och allmänhet.

Exempel på aktiviteter inom grundvattenrådet sedan 2017:

  • Framtagande och spridning av broschyr om Norra Stockholmåsen 
  • Årliga öppna stormöten med olika teman
  • Dialog och samverkan med Trafikverket och Räddningstjänst kring Norra Stockholmsåsens utmaningar och behov
  • Insamling och sammanställning om grundvattenkvalitet från medlemskommunerna
  • Provtagning av grundvatten i åsen
  • "Riskutredning norra Stockholmsåsen”, Uppdragsrapport av Tyréns 2018

Under Informationsmaterial hittar du vår broschyr och dokumentation från möten. 

Vår organisation

Grundvattenrådet består av en styrgrupp bestående av politiskt valda representanter från varje kommun, en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från varje kommun och ansvarig samordnare på Norrvatten, en referensgrupp samt ett antal observatörsmedlemmar.

 

 
Dela sidan