Om grundvatten

Sandlåda med regnvatten och plastleksaker

Enkelt uttryckt är grundvatten det vatten som tränger ner genom markytan och lagras. Knappt hälften av all nederbörd blir grundvatten. Resten av nederbörden avdunstar, sugs upp av växter eller blir ytavrinning, det vill säga vatten som direkt eller via gatubrunnar och dagvattenledningar rinner till sjöar, vattendrag eller havet. När vatten rinner ned genom lagren av sten, grus och sand i en rullstensås renas det på naturlig väg och blir drickbart.

Grundvattnet fylls på löpande från regn och snö. Nivåerna varierar under året och över landet. På sommaren är det normalt med låga nivåer. För att återställa balansen krävs en regnig höst och under vintern och våren hjälper snöfall och snösmältning till att fylla på grundvattenreserverna.

Vattenreningen är en viktig ekosystemtjänst – en gratis tjänst från naturens ekosystem som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. När vi skyddar åsen så får vi också flera gratistjänster tillbaka. Tjänsterna kan till exempel vara regnvatten som magasineras vilket skyddar oss mot översvämningar, pollinering (av pollinerande insekter eller andra djur), grönytor för rekreation och växter som renar luften. Grundvatten hjälper också till att stabilisera marken och fyller på våra sjöar och vattendrag. Ungefär 80 procent av allt vatten i sjöar och vattendrag kommer från grundvattnet.

Dela sidan