Nya regler för dricksvatten

Hand i blå plasthandske, arbetar i laboratorium
Publicerad 22 februari 2023

Den 1 januari 2023 började Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten att gälla i Sverige. Det innebär bland annat nya regler för hur kvaliteten på dricksvatten ska följas upp och vilka ämnen som ska undersökas. För Norrvattens del innebär det till exempel att vi behöver införa ett nytt undersökningsprogram.

Norrvattens laboratorium arbetar nu för att anpassa verksamheten till de nya reglerna. Det innebär att nya parametrar ska analyseras, till exempel somatiska kolifager, beta-östradiol, nonylfenol, och det krävs också fler prover av vissa parametrar som enterokocker och PFAS.

De nya föreskrifterna innebär också ett nytt sätt att bedöma om dricksvattnet är hälsosamt och rent. Begreppen ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt” har tagits bort och ersatts med en jämförelse mot gränsvärden, där det ska göras en bedömning enligt begreppen: ”uppfylls gällande krav” eller ”uppfylls inte gällande krav” (där det specificeras vilken parameter som i så fall inte i uppfylls).

För parametrarna odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande bakterier samt TOC finns det inga numeriska gränsvärden i den nya föreskriften, utan i stället gäller "ingen onormal förändring".

Att anpassa Norrvattens verksamhet till det nya regelverket kommer att pågå en tid framöver och i takt med att Livsmedelsverket presenterar vägledning för olika delar av föreskrifterna.

Nytt gränsvärde för PFAS

På längre sikt kommer fler förändringar. Vissa nya gränsvärden börjar gälla 1 januari 2026, till exempel ett nytt gränsvärde för PFAS4. Det betyder att Norrvatten, precis som många andra dricksvattenproducenter i Sverige, behöver införa ytterligare rening på sikt. Norrvatten har sedan flera år tillbaka forskningsprojekt som testar nya reningsmetoder för att ge underlag till beslut om en framtida utbyggd rening.

Det tar lång tid och är kostsamt att införa nya reningssteg, men Norrvatten planerar för att kunna hantera lägre gränsvärden för PFAS i vattenverkets kommande utbyggnad. Den allra viktigaste åtgärden är dock att aktörer som släpper ut PFAS i miljön tar sitt ansvar så att PFAS inte hamnar i naturen.

Dela sidan