KTH-studenter bidrar till ny kunskap om dricksvattenutmaningar

Detaljbild från vattenverk, vatten rinner från rör
Publicerad 21 juni 2023

Under våren 2023 har sju studenter utfört examensarbeten på Norrvatten. Tack vare dessa har Norrvatten fått ökad kunskap om hur utmaningar som rör PFAS, virus, kvalitetskontroll och slamhantering kan hanteras.

På Norrvatten är vi stolta över vårt samarbete med universitet och högskolor. Under våren 2023 har flera KTH-studenter utfört intressanta examensarbeten hos oss. Här finner du en kort sammanfattning:

Digital holografisk mikroskopisk bildteknologi

I två av arbetena har en mätare baserad på digital holografisk mikroskopisk bildteknologi, som räknar och klassificerar mikroskopiska objekt, utvärderats. Utvärderingarna visade bland annat att mätaren är känsligare än konventionella mätare, samt att det är möjligt att upptäcka viktiga kvalitetsförändringar som inte fullt ut upptäcks med andra metoder.

PFAS-rening

PFAS-halterna i Norrvattens dricksvatten ligger omkring Livsmedelsverkets nya gränsvärde för PFAS4 och Norrvatten behöver vidta åtgärder. De viktigaste åtgärderna handlar om att se till att PFAS aldrig hamnar i Mälaren. Som en del av en större kartläggning av PFAS-flöden till och i östra Mälaren har ett examensarbete studerat hur mycket PFAS som kommer från olika deponier. Detta arbete kommer utgöra underlag för kommande prioriteringar av åtgärder.

Rening för att ta bort PFAS behövs dock även på vattenverket och i ett annat examensarbete har flotation utvärderats. Flotation är en reningsmetod som införts för att öka Görvälnverkets kapacitet. Examensarbetet visar att flotation även kan minska PFAS-halten så att Norrvatten klarar det nya gränsvärdet för PFAS4. Arbetet pekar på olika möjligheter att hantera det slam som avskiljs. 

Läs mer: PFAS-rening med hjälp av flotation

Restflöden

När Mälarvatten renas till dricksvatten uppstår restflöden, det vill säga ämnen och partiklar som avskiljs i reningsprocessen. Dessa rester måste tas om hand på ett bra sätt. I ett examensarbete har två olika strategier jämförts, nämligen hantering vid vattenverket eller överledning till avloppsreningsverk. För vattenkvaliteten i Mälaren är det fördelaktigt att leda över restflödena till ett avloppsreningsverk, medan det ur andra miljöaspekter sannolikt är fördelaktigt med hantering vid vattenverket.

Hantering av restflöden handlar till stor del om att separera partiklar (”slam”) från vattnet och det gäller att få bort så mycket vatten så att slammet blir hanterbart. För att göra detta behövs någon form av tillsats, och vanligtvis används polyakrylamid. En nackdel är att det då också finns en viss mängd akrylamid i det avskilda vattnet som inte bör släppas ut i vattentäkten. Därför har ett examensarbete studerat olika processer för att bryta ned akrylamid innan vattnet återförs till Mälaren.

Rening med ultrafilter

Norrvatten kommer i framtiden att få ett ännu bättre skydd mot smittämnen som bakterier och virus. Detta sker genom att den befintliga reningsprocessen kompletteras med ultrafilter. Hur effektiv ett sådant filter är kan dock vara svårt att utvärdera. Olika metoder och arbetssätt för att göra detta har prövats i ett examensarbete.

Lista över vårens examensarbeten:

Particle analysis of drinking water – an online, early warning system approach

Lova Lundquist Baumgartner, KTH Bioteknik, 30 p

Virusreduktion över ultrafiltermembran

Emma Eriksson, KTH Bioteknik, 30p

Potentialen av Flotation för PFAS Reduktion i Norrvattens Framtida Vattenverk

Madeleine Vikström, KTH Kemiteknik för energi och miljö, 30p

Reduction of Acrylamide in Reject Water from Sludge Dewatering

Martina Aspegren, KTH Miljöteknik och hållbar infrastruktur, 30p

A toxic legacy? A study of PFAS leakage from landfills in the eastern parts of Mälaren

Elsa Hård af Segerstad, KTH Sustainable Technology, 30p

Utvärdering av AI-metod för att mäta och karaktärisera partiklar on-line i dricksvattenberedning

Lovisa Ådén, KTH Kemiteknik, 15p

Framtida slamhantering från ett hållbarhetsperspektiv

Ebba Simensen, KTH Medicinsk Bioteknologi, 30p

Dessa examensarbeten kommer publiceras löpande på Norrvattens webbplats i takt med att de blir färdiga.

Dela sidan