Intensivt arbete för framtidens vattenproduktion

Flygfoto över vattenverket Görvälnverket
Publicerad 16 januari 2023

På Norrvatten pågår ett intensivt arbete med att planera för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. Ett kompletterade vattenverk kommer att byggas i etapper intill dagens vattenverk, Görvälnverket. Planeringen har kommit en bra bit på väg och nyligen avslutades upphandlingen av samverkansentreprenad för projektet.

Norrvatten har tecknat avtal med NCC för samverkansentreprenadens första skede. Det betyder att NCC initialt kommer vara delaktiga i planerings- och projekteringsarbetet. I ett senare skede har Norrvatten möjlighet att även teckna avtal för byggskedet.

Komplext projekt

Att bygga en ny anläggning för vattenproduktion är ett komplext projekt där många aspekter behöver vägas in. Det pågår också flera formella processer för att få tillstånd att bygga.

Bland annat behövs en ny detaljplan för området Skäftingeholmen i Järfälla. Processen att ta fram en ny detaljplan pågår hos Järfälla kommun. Samråd för detaljplanen avslutades i september 2022 och nu pågår arbetet att gå igenom de synpunkter som inkommit och arbeta vidare med detaljplanen. 

Norrvatten behöver också ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Ett samråd kring vattenverksamhet genomfördes under våren 2022. Ett kompletterande samråd kommer att genomföras under våren 2023.

Nästa fas

Ytterligare en tids arbete återstår innan Norrvatten kan börja bygga den första etappen. I nästa steg, preliminärt under 2024, väntas Norrvattens styrelse att fatta ett genomförandebeslut för projektet, vilket innefattar beslut om budget och tidplan.

Bakgrund

Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen växer i norra Storstockholm. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter för att säkerställa god dricksvattenkvalitet även framöver.

I september 2020 fattade Norrvattens styrelse ett inriktningsbeslut om Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär att Norrvatten planerar för en etappvis utbyggnad av vattenverkets kapacitet och rening. En kompletterande anläggning kommer att byggas i etapper intill det befintliga vattenverket, Görvälnverket. Utbyggnadstakten kan anpassas till befolkningsutvecklingen och det befintliga vattenverkets tekniska skick. Upplägget innebär också bättre möjligheter att ta del av ny teknik inom vattenrening. En etappvis utbyggnad medför även fördelen att investeringskostnaden kan fördelas över en längre tid.

Dela sidan