Forskningsprojekt om hållbar dagvattenhantering

Sandlåda med regnvatten och plastleksaker
Publicerad 09 november 2023

Luleå Tekniska universitet och Norrvatten har beviljats bidrag från Formas för ett forskningsprojekt om hållbar dagvattenhantering. Projektet kommer pågå 2024 – 2028 och kommer fokusera på hållbar dagvattenhantering på Norra Stockholmsåsen där Norrvatten har grundvattentäkter för reservvatten.

Det nya projektet är en fortsättning på det förberedande forskningsprojekt som Luleå tekniska universitet och Norrvatten genomförde under 2022-2023.

Det fem år långa forskningsprojektet som nu startar handlar om att hitta hållbara metoder för att hantera dagvatten i städer så att dricksvattentäkter skyddas. Naturbaserade lösningar förespråkas ofta som bästa lösningen för dagvattenhantering och därför är behovet av ökad kunskap om hur dagvatteninfiltration påverkar grundvattnet nödvändig. Denna utmaning är huvudfokus för projektet som nu startar. Naturbaserade lösningar utgår från naturens egna funktioner för att lösa samhällsutmaningar till exempel våtmarker och dagvattendammar.

Varför är dagvatten i städer en utmaning?

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, och renas när det rinner genom marken (infiltration) innan det når sjöar eller bildar grundvatten. I städer rinner vattnet i stället snabbt av på hårda ytor och för med sig föroreningar vilket skapar problem. Föroreningar kan komma från avgaser, spill av olja, bildäck, bilbromsar, byggmaterial och vägmaterial.

Regnvatten och smältvatten behöver fylla på grundvattenmagasinen för att säkerställa dricksvattenförsörjningen, men konstruerad infiltration av dagvatten till grundvatten är inte alltid en bra idé, eftersom det finns risk att dagvatten kan förorena grundvattnet. Att rena förorenade grundvattenmagasin är extremt utmanande och kostsamt. Dagvatten behöver därför hanteras på ett hållbart sätt.

I Norrvattens område är det är viktigt att skydda grundvattnet mot föroreningar eftersom det används som reservvatten vid planerade och oplanerade drift- eller distributionsavbrott.

Blå innovation

Bidraget från Formas uppgår till 871 052 kr för Norrvattens del för perioden 2024-2028. Det totala bidraget för projektet uppgår till 19 992 737 kr varav merparten är allokerat till Luleå Tekniska Universitet. Utöver Luleå Tekniska universitet och Norrvatten, deltar även Trafikverket samt Sigtuna kommun och Sollentuna kommun i projektet om hållbar dagvattenhantering. Bidraget är en utlysning inom ramen för ”Blå innovation – genomförande projekt”.

Dela sidan