Vårens examensarbeten

Detaljbild från vattenverk, vatten rinner från rör
Publicerad 14 november 2022

Under våren 2023 kommer studenter från KTH och Uppsala universitetet att genomföra sina examensarbeten hos Norrvatten. Ämnena för vårens arbeten kretsar kring reningsprocesser och dricksvattenkvalitet. På Norrvatten är vi glada över vårt samarbete med universitet och högskolor och ser fram emot ännu en termin med intressanta examensarbeten.

De arbeten som är planerade under våren 2023 är följande:

  • Utvärdering av instrument för mätning av vattenkvalitet som använder sig av digital holografisk mikroskopisk bildteknologi och vad detta ger för information om mängd och typ av bakterier i vattnet. Tekniken kommer jämföras med andra metoder för att analysera vattnets innehåll av bakterier. Fördelen med mikroskopisk bildteknologi är att den är väsentligt mycket billigare och snabbare än mer traditionella metoder.
  • Virusreduktion över ultrafiltermembran. I arbetet ska delvis nya metoder för att analysera virus vidareutvecklas och ingå i den utvärdering av ultrafilter som nu pågår på Norrvatten.
  • Kostnadseffektiv och klimatsmart PFAS-reduktion. PFAS kan tas bort med hjälp av aktivt kol, men reningseffekten avtar över tid och kolet måste bytas ut. För att minska kostnader och reducera klimatpåverkan behöver kolet kunna användas så länge som möjligt. Arbetet ska ge vägledning hur Norrvatten kan göra det i en framtida reningsprocess.
  • Effektiva processer för behandling av restströmmar från dricksvattenproduktion. Dricksvattenproduktion ger upphov till olika restströmmar som kan behöva behandlas innan vattnet återförs till Mälaren. Arbetet ska studera några möjliga tekniker för att göra detta.
  • Spårning av okända källor till PFAS i östra Mälarens vattenskyddsområde. Med stöd från Länsstyrelsen så driver Norrvatten tillsammans med andra aktörer projekt för att kartlägga källor till PFAS i östra Mälarens vattenskyddsområde. Examensarbetet ingår som en del i detta projekt.

Examensarbetena startar i januari 2023 och pågår under en termin.  Avslutade examensarbeten publiceras på norrvatten.se. 

Dela sidan