Ny huvudvattenledning i Märsta i drift

Ny huvudvattenledning i Märsta i drift
Publicerad 14 november 2022

Nu levererar Norrvatten dricksvatten via den nya vattenledningen mellan Valsta och Brista, i Märsta, Sigtuna kommun. Den nya ledningen är en 1000 meter lång stålledning och ersätter en tidigare ledning i glasfiberarmerad polyester. Bytet av ledningsmaterial minskar risken för stora läckor, vilket ger en säkrare vattenleverans.

Norrvatten arbetar ständigt med att säkerställa att våra ledningar är i gott skick och har tillräcklig kapacitet. Norrvatten har under åren haft upprepade läckor där materialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har ofta varit dramatiska och fått stora konsekvenser för vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet.

Före utsatt tidplan

Ledningsprojektet i Märsta startade under 2021 och ledningen är nu färdig, ett par månader före utsatt tidplan. Inkopplingen av den nya ledningen gjordes i början av november. Därefter har ledningen spolats och vattenkvaliteten kontrollerats, innan ledningen togs i drift.  Nu återstår återställningsarbeten och städning av arbetsområdet.

Utmaningar

Genomförandet av projektet innebar några olika utmaningar. Det mest komplicerade momentet var där ledningen korsar Märstaån. Ån har tidvis höga vattenflöden så det var nödvändigt att dämma upp flödet och göra en ”bypass-konstruktion” för att få ledningen på plats.

Ledningsprojektet har genomförts i närheten av stora dagvattendammar, vilket också medfört vissa utmaningar på grund av att marken är väldigt blöt och lerig.  Här hade projektet nytta av tjälen under vintern som gjorde marken lättare att hantera och minskat behovet stödkonstruktioner.

Dela sidan