Nyheter f������r dricksvattenkvalitet

Test av oljesensor

2021-08-25
På Norrvatten pågår försök med att använda sensorer för att få tidig varning om oljespill i Mälaren.  Nyligen genomfördes mätning av ett väldigt litet oljeläckage från ett gammalt vrak i Säbyholmsviken. Platsen ligger långt från Görvälnverket så detta oljespill var ingen fara för Norrvattens dricksvattenproduktion, men mätningen var en bra övning för att testa utrustningen.

Sensorer förbättrar drift av vattenverk

2021-04-29
Norrvatten samarbetar med SLU i flera forskningsprojekt. Samarbetet har bland annat resulterat i ökad kunskap om hur man kan använda avancerade sensorer för att få en bättre bild av mängden naturligt organiskt material i dricksvattenproduktionen.

Is på Mälaren ger annan vattenkvalitet

2021-02-18
När det är kallt ute och isen legat i ungefär en vecka ändras råvattnet. Partiklar i vattnet skiktar sig och sjunker till botten. När detta inträffar pumpar Norrvatten in råvattnet från ett annat djup i Mälaren och på så sätt kan mindre mängd kemikalier användas.

Lovande resultat för onlinemätning av vattenkvalitet

2020-11-13
Dricksvattnet måste hålla hög kvalitet hela vägen från vattenverket till abonnenterna. Norrvatten har ett stort ledningsnät med flera tryckstegringar och vattentorn. I ett pågående forskningsprojekt använder Norrvatten tre olika toppmoderna analysinstrument för att kontrollera och följa upp vattenkvaliteten i ledningsnätet. Tidiga resultat är lovande och tyder på att metoderna ligger i framtiden.

Skärpt bedömning av PFAS

2020-10-20
Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Nivån kommer dock troligen att sänkas efter en ny bedömning från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA. Det betyder att det är oerhört viktigt att fortsätta skydda Mälaren och grundvattentäkterna från PFAS-föroreningar.

Pilotförsök med framtida reningstekniker

2020-05-05
Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. För att även i framtiden kunna säkerställa ett hälsosamt dricksvatten måste Norrvatten förbättra skyddet mot bakterier, virus och parasiter. Norrvatten har även utvärderat reningstekniker som kan minska halten av kemiska föroreningar, om det skulle behövas i framtiden. En viktig del i arbetet har varit försök i en pilotanläggning med ozon och aktivt kol.

Mälarens framtida vattenkvalitet

2020-03-09
Norrvatten har idag tillgång till bra råvatten från Mälaren. För Norrvatten, och de närmare 700 000 människor som idag får sitt dricksvatten från oss, är det avgörande att Mälarens vattenkvalitet försätter vara bra och att vi planerar för att hantera förändringar som är troliga. Norrvatten har därför sammanställt ett flertal undersökningar som gjorts av bland annat Chalmers, SLU och IVL för att få en bättre bild att Mälarens framtida vattenkvalitet.

Skärpt bedömning av PFAS-ämnen föreslås

2020-03-06
Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Detta var väntat och innebär att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns.

Hur påverkar vattentorn och ledningar vattenkvaliteten?

2019-11-13
Norrvatten har för första gången anställt en industridoktorand som nu påbörjat uppdraget att undersöka hur distributionssystemet, det vill säga vattentorn och vattenledningar, påverkar dricksvattenkvaliteten. Forskningsprojektet, där flera aktörer i VA-branschen deltar, kommer att testa en analysmetod som kan fungera som varningssystem för att tidigt upptäcka tillväxt av bakterier.

Internationellt utbyte om naturligt organiskt material

2019-10-25
Brunare sjöar, på grund av allt högre halter av naturligt organiskt material (NOM), är ett problem för dricksvattenproducenter i många länder. Norrvatten, som de senaste åren gjort flera pilotförsök kring borttagning av naturligt organiskt material, deltog nyligen på den internationella specialistkonferensen NOM 7 i Tokyo, Japan.