Nyheter f��r dricksvattenkvalitet

Ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälaren

2023-11-22
Att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder är viktigt för att skydda stockholmarnas dricksvatten. Norrvatten och Stockholm vatten och avfall har genomfört en ny kartläggning av källorna till PFAS-föroreningar som når Östra Mälaren. Den visar bland annat att det är viktigt att vidta åtgärder i andra delar av Mälarens avrinningsområde för att minska PFAS-halterna vid vattenverken.

Ny kunskap genom pilotförsök med ultrafilter

2023-09-08
Under ett års tid har Norrvatten testat hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har gett värdefull kunskap om bland annat kemikaliedosering och var ultrafilter bäst placeras i reningsprocessen. Nu har resultaten sammanställts i en rapport.

AI förvarnar om algblomning

2023-09-08
Norrvatten har medverkat i en studie där en ny typ av AI-scanning används för att ge prognoser om algblomningar. Alger bidrar till ökad partikelhalt i råvatten och kan orsaka lukt- och smakstörningar. För dricksvattenproducenter är det därför värdefullt att förvarnas om kommande algblomningar.

Utfasning av klor i dricksvatten

2023-06-21
Norrvatten har deltagit i en forskningsstudie i Varberg där kloramin för desinfektion av dricksvatten fasats ut. Studien har nyligen publicerats och nu väcks frågan i Sverige om klorering orsakar mer skada än nytta.

PFAS-rening med hjälp av flotation

2023-06-21
Norrvatten har under de senaste åren infört flotation i flera bassänger i fällningen, som är hjärtat av reningen på vattenverket. Flotation är en reningsmetod som bidrar till en höjning av Görvälnverkets kapacitet. En positiv bieffekt av flotation är att metoden även har visat sig avskilja PFAS, vilket studerats i ett examensarbete.

Pilotförsök med aktivt kol

2023-04-27
Norrvatten behöver införa ytterligare rening för att rena bort kemiska ämnen som PFAS. Ett nytt gränsvärde för PFAS4 börjar gälla i Sverige 2026. Därför planerar Norrvatten för att införa ytterligare rening och genomför nu pilotförsök med aktivt kol.

Pilotförsök för vattenverkets framtida reningsprocess

2023-02-22
Försöken i Norrvattens nya pilotanläggning är i full gång. Pilotanläggningen anlände till Görvälnverket i höstas och under ett års tid kommer Norrvatten testa hur ultrafilter bäst kan användas i vattenverkets framtida reningsprocess. Försöken har nu pågått i några månader och ger redan ny kunskap.

Nya regler för dricksvatten

2023-02-22
Den 1 januari 2023 började Livsmedelsverkets nya föreskrifter om dricksvatten att gälla i Sverige. Det innebär bland annat nya regler för hur kvaliteten på dricksvatten ska följas upp och vilka ämnen som ska undersökas. För Norrvattens del innebär det till exempel att vi behöver införa ett nytt undersökningsprogram.

Kartläggning av PFAS i Mälaren vid Görväln

2022-09-14
Norrvatten har undersökt källorna till PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där Norrvatten hämtar råvatten för att producera dricksvatten. Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta med förebyggande åtgärder.