Viktigt att skydda grundvattnet vid bergvärme

Rött hus i höstmlijö
Publicerad 13 november 2020

Det finns mycket att tänka på för att skydda grundvattnet om du ska börja värma upp ditt hus med bergvärme eller redan har en bergvärmeanläggning. Att skydda grundvattnet är viktigt för att farliga ämnen inte ska hamna i vårt dricksvatten.

Grundvatten i norra Stockholmsåsen och Lohäradsåsen är viktiga reservvattenresurser för Norrvatten. Bergvärmeanläggningar kan utgöra en risk för grundvattnet. Det är borrningen av energibrunnar som anses vara det största hotet bland annat eftersom borrhål för bergvärme kan leda föroreningar ner till grundvattnet. Det kan till exempel ske spill av petroleumprodukter från arbetsmaskiner och av köldbärarvätskan under anläggningsarbetet.

Även själva anläggningen kan innebära en risk så länge borrhål eller kollektorslang finns kvar i marken. Ett stort antal anläggningar av energibrunnar kan sammantaget utgöra ett betydande hot mot vattentäkterna.

Visste du att:

  • Det finns i dag mer än 300 000 bergvärmeanläggningar med värmepumpar i Sverige. De används i huvudsak för att värma upp småhus. Fördelen är att det går att värma sitt hus med mindre elkraft än om man skulle värma med elen direkt.
  • Norrvatten avråder ifrån att anlägga bergvärme i de mest sårbara delarna av grundvattenåsarna. I mindre sårbara delar av åsarna kan energibrunnar anläggas om försiktighetsåtgärder vidtas.
  • Du behöver söka tillstånd för anläggning av energibrunn hos kommunen.

Tänk på det här om du ska anlägga bergvärme för att skydda grundvattnet:

  • Följ SGU:s vägledning för energibrunnar och se till att arbetet genomförs av en certifierad brunnsborrare och en certifierad installatör.
  • Se till att slangar mellan bergvärmehålet och huset är dubbelmantlade för att undvika spill om slangen grävs av i framtiden.
  • Ha en plan för hur eventuella föroreningar och spill ska hanteras. Planen ska redovisa hur ett utsläpp av köldbärarvätskan kan tas om hand.
  • Köldbärarvätskan ska vara bioetanol, utan denatureringsmedel om det är möjligt.
  • Se till att kapaciteten i din befintliga energianläggning är anpassad efter dagens behov. Har du byggt ut ditt hus men behållit energianläggning så kan det innebära ett överuttag av värme. Överuttag av värme medför ofta att kringliggande mark fryser vilket gör att det kan bildas hål och gropar som kan leda föroreningar till grundvattnet.
  • Ha en plan för återfyllning av borrhål enligt bästa möjliga teknik, hela vägen upp till markytan med tätt material. Planen ska inlämnas till kommunen för godkännande.

Norrvatten arbetar på flera olika sätt för att förebygga att föroreningar når Mälaren och våra grundvattentäkter. Norrvatten hämtar sitt råvatten från Mälaren. Vi har också grundvattentäkter som kan användas som reservvatten om det uppstår problem med den ordinarie dricksvattenleveransen. Norrvattens grundvattentäkter i norra Stockholmsåsen och i Lohäradsåsen fungerar som mycket viktiga reserver av dricksvatten vid ett avbrott i den ordinarie dricksvattenleveransen.

Läs mer om bergvärme på SGU:s webbplats.

 

Dela sidan