Mälarens framtida vattenkvalitet

Publicerad 09 mars 2020

Norrvatten har idag tillgång till bra råvatten från Mälaren. För Norrvatten, och de närmare 700 000 människor som idag får sitt dricksvatten från oss, är det avgörande att Mälarens vattenkvalitet försätter vara bra och att vi planerar för att hantera förändringar som är troliga. Norrvatten har därför sammanställt ett flertal undersökningar som gjorts av bland annat Chalmers, SLU och IVL för att få en bättre bild att Mälarens framtida vattenkvalitet.

Mälaren

Störst påverkan på kort sikt

Rapporten visar att Mälarens vatten kommer förändras över tid, bland annat på grund varmare temperaturer och kraftiga regn. Det är många faktorer som påverkar vattenkvaliteten men Norrvatten bedömer att det som kommer ha störst påverkan fram till 2050 är: en svag ökning av naturligt organiskt material, en ökad risk för utsläpp av bränslen, en ökad risk för utsläpp av orenat avloppsvatten samt en ökad risk för algblomningar som producerar toxiner i ytvattnet.

En ökning av naturligt organiskt material

Naturligt organiskt material, som ger sjöar en brun färg, kan orsaka kvalitetsproblem i dricksvattenproduktionen som till exempel lukt, smak och färg. Naturligt organiskt material kan också bilda potentiellt hälsofarliga biprodukter vid desinfektion. Ett annat problem är att naturligt organiskt material kan leda till högre halter av bakterier i vattenledningar. En ökning av naturligt organiskt material innebär att vattenverken behöver ta till fler åtgärder i reningsprocessen och använda mer kemikalier när råvatten renas till dricksvatten.

Ökad risk för utsläpp av bränslen

Befolkningen ökar i vårt område och det leder också till en ökad sjöfart och trafik på och runt sjön. Det leder i sin tur till en ökad risk för utsläpp av bränsle. Idag passerar cirka 3000 lastfartyg och 9000 fritidsbåtar varje år in och ut i Mälaren via Södertälje kanal och sluss, och de väntas blir fler. Större lastfartyg kommer också kunna passera Södertälje kanal i framtiden.

Utsläpp av orenat avloppsvatten

Det är troligt att intensiva skyfall inträffar oftare. Det kan leda till att utsläpp av orenat avloppsvatten når Mälaren. Det ger en ökad risk för spridning av smitta från virus, bakterier och parasiter och en ökad risk för att föroreningar hamnar i sjön.

Ökad risk för algblomningar som producerar toxiner i ytvattnet

Varmare vattentemperatur ger kraftigare skiktning i sjön med risk för syrebrist i bottenvatten, ökad risk för algblomning i ytvatten, och problem med ökad tillväxt av bakterier i vattenledningar.

Ytterligare reningssteg

Norrvatten arbetar sedan flera år tillbaka med att undersöka olika reningstekniker. Vi har bland annat genomfört pilotstudier för att undersöka alternativ för ytterligare reningssteg. Det ger underlag till beslut om hur reningen ska byggas ut. Reningen behöver byggas ut för att ge ett bättre skydd mot bakterier, virus och parasiter oavsett hur Mälarens kvalitet ändras, men blir ännu viktigare när klimatet blir varmare. När det gäller skydd mot kemiska hälsostörande ämnen, som exempelvis PFAS och läkemedelsrester, bedömer Norrvatten att det inte behövs ytterligare rening i nuläget men att det i framtiden ska vara möjligt att komplettera vattenverket med rening för sådana ämnen.

Norrvatten arbetar också förebyggande och driver ett aktivt arbete för skydda Mälaren från utsläpp.

Dela sidan