Samverkan för att skydda grundvattnet

Publicerad 06 december 2019

Engagemanget för att skydda det värdefulla grundvattnet - Norrvattens viktiga reservvattenkälla - i norra Stockholmsåsen är stort. Omkring 50 deltagare från kommuner på och omkring norra Stockholmsåsen, berörda myndigheter och andra organisationer kom till Norra Stockholmsåsens grundvattenråds öppna möte om dagvattenhantering i slutet av november.

Mötet ägde passande nog rum mitt på Stockholmsåsen i Sollentuna kommunhus. Utmaningar kopplat till dagvattenhantering belystes från flera håll. Bland annat fick deltagarna lyssna på presentationer från Upplands Väsby kommun, SGU, Länsstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall.

Talare på scenen vid grundvattenrådets möte 

Byggprojekt påverkar

När kommunerna växer och ny mark exploateras, för till exempel bostadsbyggande, för det med sig utmaningar som rör dagvattenhantering. Det var ett återkommande tema i flera presentationer.

Det är angeläget att se till att föroreningarna inte når grundvattnet. Frågan är så viktig eftersom det är väldigt svårt att få bort föroreningar om de väl nått grundvattenmagasinen. Och ämnena som kan nå grundvattnet är många:

PFAS, vägsalt, bensinrester och okända ohälsosamma ämnen finns redan i grundvattnet, informerade Herman Carr på Länsstyrelsen i Stockholm.

Irina Persson på Uppsala Vatten och Avfall berättade om hur de arbetar med åtgärder för att skydda grundvattnet när Uppsala växer i snabb takt. Befolkningen väntas öka med 62 % och 3000 nya bostäder per år planeras i Uppsalaområdet. Olika områden är olika känsliga när det gäller konsekvenser för grundvattnet. Skyddsåtgärder bestäms utifrån områdets känslighet och är avgörande för att skydda dricksvattnet:

Utan en ren ås har vi inget vatten i kranarna, förklarade Irina Persson.

I Uppsala har frågan om att skydda dricksvattnet hög prioritet. I ett beslut från 2018 slår kommunfullmäktige i Uppsala fast att:

"Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och att säkerställa nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all annan planering"

Vägledning efterfrågas

Fortsatt samverkan är en förutsättning för att skydda grundvattnet i Stockholmsåsen då frågorna är många och komplexa. Flera i publiken efterfrågade tydligare vägledning från berörda myndigheter om vilka krav som ska ställas på dagvattenhanteringen.

Norrvattens reservvatten

Norrvatten har fyra grundvattentäkter i Stockholmsåsen och dessa är en oersättlig resurs som reservvattenkälla. De kan användas som reservvatten i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem. Varje grundvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättat för att försäkra vattnets goda kvalitet. När Storstockholmsområdet växer ökar trycket på åsen och gör den mer utsatt för föroreningar. Det är därför viktigt att samla alla intressen kring åsen för att säkra dess framtid.

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd bildades 2017 av Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad och Norrvatten.

Presentationer från mötet

Föredragshållare under mötet:

  • Louise Andersson, Upplands Väsby kommun, om dagvattenutmaningar och beslut om att genomföra en grundvattenutredning.
  • Eva Wendelin (tidigare Jirner), SGU, om verktyg för riskbedömning av påverkan på grundvatten och en utblick på grundvattenbildningen i ett klimatperspektiv.
  • Herman Carr/Johannes Knulst ,Länsstyrelsen, Miljökvalitetsnormer för grundvatten, hur berör de dagvattenhantering?
  • Irina Persson Uppsala vatten, Vad finns det för dagvattenlösningar? Hur gör man i Uppsala?

Här kan du ladda ner och ta del av presentationer från mötet:
Upplands Väsby kommun (pdf)
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, (pdf)
Länsstyrelsen i Stockholms län (pdf)
Uppsala Vatten och Avfall (pdf)

Dela sidan