Inga detekterbara halter TBT i Norrvattens dricksvatten

Publicerad 16 januari 2019

Det finns inte några detekterbara halter av Tributyltenn, TBT, i inkommande råvatten på Norrvattens vattenverk. De höga halterna av TBT i sediment i Mälaren har varit känt och därför har Norrvatten låtit analysera råvattnet som används till dricksvatten.

Norrvatten har haft kännedom om att halterna av Tributyltenn (TBT) är höga i sediment i Mälaren på grund av den historiska användningen och har därför gjort analyser av Tributyltenn (TBT) i råvattnet som används till dricksvatten. Det finns inte några detekterbara halter i inkommande råvatten enligt Norrvattens analyser.

Norrvattens hållning är att det dricksvatten vi levererar ska vara hälsosamt och inte innehålla oönskade ämnen och arbetar därför förebyggande med att skydda vår dricksvattentäkt genom ett proaktivt uppströmsarbete, med övervakning så att det inte finns kemiska eller mikrobiologiska risker att dricka vattnet, samt med kontinuerlig produktion av dricksvatten av hög kvalitet.

Tributyltenn (TBT) har tidigare använts framförallt i båtbottenfärger, men i Sverige förbjöds användning av TBT-haltiga färger på småbåtar redan år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003. TBT kan fortfarande förekomma i mark som använts som båtuppläggningsplatser och på båtskrov som har kvar gammal båtbottenfärg.

Dela sidan