Nyheter 2019

Här hittar du alla nyheter från 2019.

Vattenpriset till Norrvattenpionjär

2019-12-18
Per Ericsson, som under många år haft en ledande roll inom Norrvatten, prisas för sina insatser när det gäller att lyfta utmaningar kring dricksvattenfrågor kopplat till kemiska risker, klimatförändringar och andra stora miljöfrågor. Han tilldelas 2020 års Vattenpris av Föreningen Vatten.

På språng mot yrkeslivet

2019-12-17
Vad gör en ingenjör på jobbet? Och vad finns det för olika yrken på ett vattenverk? Efter fyra månaders praktik på Görvälnverket har "Tekniksprångaren" Sabina Axlund fått bättre koll på det.

Att tänka på innan du gräver

2019-12-16
Varje år inträffar skador på Norrvattens huvudledningsnät. Det medför höga kostnader och får i vissa fall allvarliga konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Problem uppstår ofta i samband med schaktning och andra markarbeten. Sådana problem kan lätt undvikas. Nu finns en uppdaterad version av broschyren"Att tänka på innan du gräver" som riktar sig till dig som utför arbeten i närheten av Norrvattens ledningar.

Utredningar om framtidens vattenverk

2019-12-12
Norrvatten behöver kunna producera mer vatten när befolkningen i våra medlemskommuner växer. Det är också nödvändigt att införa ett ytterligare reningssteg som skydd mot virus, bakterier och parasiter. Arbetet med att hitta en lösning för framtidens vattenproduktion pågår för fullt. Några kompletterade utredningar behövs innan Norrvattens styrelse kan fatta ett inriktningsbeslut om vägen framåt.

Samverkan för att skydda grundvattnet

2019-12-06
Engagemanget för att skydda det värdefulla grundvattnet - Norrvattens viktiga reservvattenkälla - i norra Stockholmsåsen är stort. Omkring 50 deltagare från kommuner på och omkring norra Stockholmsåsen, berörda myndigheter och andra organisationer kom till Norra Stockholmsåsens grundvattenråds öppna möte om dagvattenhantering i slutet av november.

Rotebroleden - hur går det?

2019-11-14
Norrvattens arbeten med att flytta, förnya och höja kapaciteten på huvudvattenledningen längs Rotebroleden närmar sig slutfasen. Den femte etappen i projektet ”Kapacitetshöjande åtgärder vid Rotebroleden” avslutas under årets sista månader. I december kommer den gång- och cykelbana som varit avstängd under sommaren och hösten att öppnas. Nu startar projektets sista etapp.

Hur påverkar vattentorn och ledningar vattenkvaliteten?

2019-11-13
Norrvatten har för första gången anställt en industridoktorand som nu påbörjat uppdraget att undersöka hur distributionssystemet, det vill säga vattentorn och vattenledningar, påverkar dricksvattenkvaliteten. Forskningsprojektet, där flera aktörer i VA-branschen deltar, kommer att testa en analysmetod som kan fungera som varningssystem för att tidigt upptäcka tillväxt av bakterier.

Internationellt utbyte om naturligt organiskt material

2019-10-25
Brunare sjöar, på grund av allt högre halter av naturligt organiskt material (NOM), är ett problem för dricksvattenproducenter i många länder. Norrvatten, som de senaste åren gjort flera pilotförsök kring borttagning av naturligt organiskt material, deltog nyligen på den internationella specialistkonferensen NOM 7 i Tokyo, Japan.