Östra Mälaren har bästa vattenkvaliteten

Publicerad 14 september 2018

Vattenkvaliteten skiljer sig åt i olika delar av Mälaren. Bäst kvalitet har östra Mälaren, där Norrvatten har sitt råvattenintag. Det visar undersökningar om miljötillståndet i Mälaren 2017, som presenteras i en ny rapport.

Undersökningarna genomfördes av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund. De skedde inom ramen för den nationella miljöövervakningen och finansierades av Havs- och vattenmyndigheten, samt Mälarens vattenvårdsförbund. I uppdraget ingick vattenkemiska och biologiska provtagningar och analyser.

Undersökningsresultaten visar alltså att den bästa vattenkvaliteten och den högsta ekologiska statusen finns i den östra delen av Mälaren, det vill säga den del som företrädesvis har stora och djupa fjärdar. Detta mönster är generellt för samtliga undersökta vattenkvalitetsfaktorer, både kemisk-fysikaliska och biologiska. I denna del av sjön är statusen vanligen hög eller god, medan den i västra och nordöstra delen vanligen är lägre, oftast måttlig eller sämre.

En förklaring är att fjärdarna i östra Mälaren fungerar som naturliga sedimentationsbassänger och biologiska reningsverk som reducerar belastningen under dess väg genom vattensystemet.

Läs mer om rapporten här

Dela sidan