Samråd

Norrvatten planerar att ansöka om miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. I samband med detta genomförs ett samråd enligt miljöbalken. Här hittar du underlag gällande detta.

Kommunalförbundet Norrvatten planerar att bygga en kompletterande anläggning, intill dagens vattenverk Görvälnverket, för att möta behovet av ökad dricksvattenproduktion. I och med det planerar Norrvatten att söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen för anläggningsarbeten inom vattenområde samt tillfällig grundvattenbortledning. Verksamheten avses bedrivas inom fastigheten VAM 1:1, Järfälla kommun.

Ett samrådsunderlag har skickats ut sedan tidigare, under våren 2022. Norrvatten kompletterar härmed samrådsunderlaget med informationen att även artskyddsdispens kan komma att sökas i den kommande tillståndsansökan. Detta innebär ingen förändring i den ansökta verksamheten som den har beskrivits i det samrådsunderlaget som skickades ut våren 2022.

Norrvatten bjuder härmed in till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.

Välkommen med synpunkter under samrådstiden 1 mars - 5 april 2023. I samrådshandlingarna finns information om hur du lämnar synpunkter. Redan inlämnade synpunkter kommer att beaktas och behöver således inte lämnas igen.

Samrådshandlingar

Här kan du ladda ner samrådshandlingar (pdf).

Efter slutfört samråd

Efter samrådet slutförts kommer arbetet fortsätta med framtagande av för ansökningen erforderliga underlag, såsom teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning, vari redovisas bl.a. miljöeffekter och skyddsåtgärder. För närvarande bedöms de huvudsakliga miljöeffekterna bestå i grumling vid anläggningsarbeten och buller.

Dela sidan