Huvudvattenledning byts ut vid Hamngatan i Solna

Kartbild över området kring Hamngatan i Solna samt omkringliggande gator

Norrvatten byter ut cirka 220 meter huvudvattenledning vid Hamngatan i Solna. Projektet genomförs i samverkan med Fabege och Norrenergi som också genomför projekt i området.

Varför

Den här ledningen är påverkad av rostangrepp både utvändigt och invändigt. Ledningen är från 1960-talet. Flera läckor har inträffat på ledningssträckan och reparationerna har varit väldigt kostsamma. Genom att byta ut ledningen minskar risken för vattenläckor och vattenleveransen blir säkrare.

Påverkan på närområdet

Arbetsområdet består av gator och parkeringar, och arbetena påverkar framkomligheten i området. Trafikanordningsplaner (TA-planer) tas fram och dialog hålls med berörda parter. Skyltar med information kommer att sättas upp i området. I samband med entreprenaden kan buller från maskiner och bergknackning uppstå.

Metod

Entreprenaden kommer utföras med öppna schakter.

Klart

Entreprenadstart sker i mars/april 2023 och ledningen beräknas kunna tas i drift under sommaren 2023.

Beställare

Norrvatten

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan