Huvudledning i Lunda industriområde blir stålledning

Huvudledning i Lunda industriområde blir stålledning

Kort om projektet

Norrvatten byter ut cirka 300 meter av huvudvattenledningen i Lunda industriområde, mellan Fagerstagatan/Gunnebogatan, Spånga, och Mälarbanan. Vi byter ledningsmaterial från glasfiberarmerad polyester (GAP) till stål.

Varför

Norrvatten har haft upprepade läckor och stora problem där rörmaterialet i huvudvattenledningar består av glasfiberarmerad polyester (GAP). Dessa läckor har haft en stor inverkan på ledningsnätet, vattendistributionen och omgivningen. Norrvatten har därför beslutat att GAP-rör succesivt ska bytas ut i hela ledningsnätet.

Påverkan på närområdet

Arbetsområdet består av parkering, gator, parkmark och privat mark där omfattande trafikanordningsplaner, (TA-planer) tas fram och dialog hålls med berörda parter.

Under entreprenadtiden kommer parkeringen och gång- och cykelbanor att vara avstängda. Skyltar med information kommer att sättas upp i området.

I samband med ledningsförnyelse kan buller från maskiner och bergknackning uppstå.

Metod

Entreprenaden kommer utföras med öppen jord- och bergschakt där knackning av berg kan förekomma i mindre utsträckning.

Klart

Entreprenadstart sker i februari 2021 och ledningen beräknas kunna tas i drift i början av hösten 2021.

Beställare

Norrvatten

Kontakt

Norrvattens växel: 08-627 37 00

Dela sidan