Sensation 3

Sensation III var ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova och hade som mål att hitta innovativa online sensorlösningar och - tjänster för säker och resurseffektiv hantering av vatten.

Sammanfattning av Sensation III

Projektet var det tredje steget av det ursprungliga SENSATION-projektet som startade 2012. Konsortiet bestod av ca. 30 parter från både dricksvattenbranschen och industrin. Under de första stegen utvecklades flera olika tekniker för att kunna upptäcka små koncentrationer av föroreningar i processvatten, råvatten och i dricksvattnen. Dessa sensorer skulle tillsammans kunna fungera som ett tidigt varningssystem i olika processindustrier och i dricksvattenproduktion och -distribution. Bland annat utvecklades en elektronisk näsa och en elektronisk tunga för att kunna upptäcka små koncentrationer olja och diesel respektive föroreningar från avloppsvatten. Båda dessa instrument testades på Görvälnverket under SENSATION II.

För projektets tredje steg valdes de fyra mest framgångsrika teknikerna ut från steg två och togs vidare till Sensation III där dessa fyra sensorer skulle utvecklas och testas ytterligare inför kommersialisering. Sensorerna bestod av en elektronisk tunga och en flödescytometer för att upptäcka mikrobiologiska föroreningar samt en elektronisk näsa och en UVF-sensor för att upptäcka olja och diesel föroreningar. Testerna på råvatten utfördes under 2017 på fyra olika vattenverk i Sverige, på Görvälnverket samt i Trollhättan, Sydvatten och Växjö.

Resultat

Resultaten från testerna visar dock att ingen av sensorerna uppnådde den prestanda som vattenproducenterna efterfrågade. De kunde detektera föroreningar men kom inte ner i de nivåer som krävs. Den elektroniska tungan visade dock intressanta resultat vid tester på dricksvatten på tekniska verken i Linköping. Dock krävs en del vidareutveckling innan sensorn kan tas vidare till kommersialisering.

Parallell utveckling

Under SENSATION III pågick även ett parallellt spår med utveckling av datahantering och här vidareutvecklades den modell för automatisk dosering av fällningskemikalie som redan då påbörjats hos Norrvatten inom ett internt projekt.

Resultaten från vidareutvecklingen av dosmodellen visade goda resultat. Hos Norrvatten har implementeringen av den automatiserade doseringen gjort att förändringar i råvattenkvalitet snabbt möts med en ökad dos fällningskemikalie vilket resulterar i en mycket stabil kvalitet på utgående dricksvatten. Flera dricksvattenproducenter i Sverige har under projektets gång påbörjat en implementering av liknande system.

Projektet pågick mellan 2016 och 2017.

Rapporter

Resultat har presenterats vid den Nationella - samt den Nordiska dricksvattenkonferensen och även sammanställts i flera delrapporter. Vissa av sensorerna har även sökt pengar från SVU för vidareutveckling och i de fallen finns även en SVU-rapport.

SVU-rapport Flödescytometer: http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2015-16.pdf

SVU-rapport Elektronisk näsa; http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2015-03.pdf

Dela sidan