Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet

Närbild på vattentorn underifrån, blå himmel i bakgrunden

Norrvatten deltar i ett projekt tillsammans med Svenskt Vatten Utveckling (SVU) och Lunds Universitet (LTH) med fokus att bredda kvalitetsarbetet med mikrobiologiska verktyg på ledningsnätet för att säkerställa en stabil dricksvattenkvalitet.

Ökad förståelse kring dricksvattenkvalitet gällande mikrobiologi och ledningsnät

Det huvudsakliga arbetet utförs av industridoktorand Mikael Danielsson från Lunds Universtitet. 

Projektmedlemmar utöver Norrvatten är VIVAB, VA Syd och Sydvatten. Övriga medlemmar är Teknisk mikrobiologi (LTH) med projektledare professor Peter Rådström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Livsmedelsverket (SLV). Projektets huvudfokus är att bredda kvalitetsarbetet med mikrobiologiska verktyg på ledningsnätet.

Snabbfakta

Vad

SVU-projekt med syfte att öka förståelsen kring mikrobiell dricksvattenkvalitet på ledningsnätet med hjälp av molekylärbaserade metoder såsom flödescytometri. Flödescytometri är en teknik som undersöker celler i en vätska med hjälp av laserljus. I dricksvatten kan metoden med hjälp av infärgning och fluorescensmätning mäta totalantal bakterieceller i ett vattenprov.

Varför

För att förstå varför kvalitetsavvikelser uppstår och för att kunna förekomma dessa. Vidare för att upprätthålla och säkerställa en god dricksvattenkvalitet. 

Forskningsområde

Mikrobiologi, bakterier, biofilm, ledningsnät, reservoarer, flödescytometri

När

Projektet pågår från 2019-2022

Norrvatten i projektet

Fokus på ledningsnätet och framförallt reservoarer på ledningsnätet; med utökade kvalitetsmätningar med hjälp av flödescytometri, partikelmätare och ATP-analys. Utöver detta ingår traditionella parametrar både mikrobiologiska och kemiska.

Finansiering

Svenskt Vatten Utveckling finansierar projektet med 950 000 SEK och projektets totala kostnad är 2 950 000 SEK. 

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla åtgärdsprogram för stabil dricksvattenkvalitet med hjälp av flödescytometrisk analys. 

Förväntade effekter och resultat

Förbättrad förståelse kring de mikrobiologiska förändringarna på ledningsnätet och att använda resultatet till åtgärder för mer stabil kvalitet.

Kontakt och mer information

Projektledare och kontakt hos Norrvatten är Linda Holmer. 

Läs mer om projektet på Svenskt Vattens webbplats.  

 

Dela sidan